LIETUVIAI PASAULYJE

Apie bendruomenes
Lietuviai pasaulyje > Bendruomenės > Apie bendruomenes

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS UŽSIENYJE ANKETA

Pasirinkite valstybę

Lietuviai užsienyje

Užsienyje gyvena daugiau kaip milijonas lietuvių kilmės asmenų. Dalis jų (Lenkijoje, Baltarusijoje, Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje) yra autochtonai, turintys senas tautiško gyvenimo tradicijas. Kita dalis – tremtiniai ir jų palikuonys bei išeiviai. Per pastarąjį dešimtmetį išaugus naujosios emigracijos apimtims į atskirą grupę galimą išskirti naująją išeiviją. Ypač daug lietuvių išvyko į Airiją, Ispaniją bei Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę. Įsikūrę šiose užsienio valstybėse, lietuviai buriasi į visuomenines organizacijas, steigia užsienio lietuvių bendruomenes, kurios siekia išlaikyti glaudžius ryšius su Lietuva. Besisteigiančios užsienio lietuvių bendruomenės neturi pamatinių senosios išeivijos tradicijų ir patirties, todėl joms reikalingas ypatingas Lietuvos valstybės dėmesys ir parama.

Šiuo metu įregistruotos 36 valstybių lietuvių bendruomenės, jos sudaro Pasaulio lietuvių bendruomenę. Pagrindiniai šios organizacijos tikslai – padėti po pasaulį pasklidusiems lietuviams išlaikyti lietuviškąjį tapatumą, stiprinti užsienio lietuvių ryšius su Lietuva. Pasaulio lietuvių bendruomenė – visuomeninė organizacija, jos lyderiai – savanoriai, aktyvūs užsienio lietuvių veikėjai. Pagrindinės pasaulio lietuvių vertybės išdėstytos “Lietuvių chartoje”. Organizacijos veikla remiama iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtų ir suaukotų lėšų, tačiau jų nepakanka organizacijos poreikiams tenkinti.

Užsienyje veikia 151 užsienio lietuvių švietimo įstaiga, bendrojo lavinimo mokyklos, lituanistinės mokyklos, lietuvių kalbos fakultatyvai bei kursai. Departamento rengiamuose seminaruose bei kursuose lituanistinių švietimo įstaigų darbuotojai kasmet kelia kvalifikaciją.

Lietuvių bendruomenėms reikalinga pagalba iš Lietuvos suteikiant savo vaikams tinkamą išsilavinimą lietuvių kalba užsienyje. Todėl TMID konkurso būdu atrenka ir į užsienio valstybes dirbti siunčia mokytojus, dėstytojus bei kultūros darbuotojus. Ypatingas dėmesys skiriamas būtinybei remti užsienio lietuvių jaunimo studijas Lietuvoje. Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė Lietuvoje ir tuometinis Mokslo ir studijų departamentas prie Švietimo ir mokslo ministerijos ir TMID 2000 metais įsteigė viešąją įstaigą Užsienio lietuvių rėmimo centrą, kurio pagrindiniai tikslai – skatinti užsienio lietuvių studijas Lietuvoje, rūpintis jų finansavimu, stiprinti užsienio lietuvių bendruomenių ir Lietuvos aukštųjų mokyklų ryšius.

Užsienio lietuvių bendruomenės, daug dešimtmečių veikiančios Vakarų Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Pietų Amerikoje, Australijoje, turi sukūrusios nuoseklią tautinio tapatumo palaikymo sistemą, lituanistines mokyklas, lietuvių kultūros centrus, parapijų namus, savišalpos fondus, archyvus, leidžia periodinę spaudą ir knygas gimtąja kalba, rengia tautinių šokių ir dainų šventes bei sporto šventes.

Informaciją apie Lietuvą skleidžia bei jos kultūrą populiarina ir kitose užsienio šalyse steigiami lietuvių švietimo ir kultūros informacijos centrai. Pirmasis toks centras buvo įsteigtas Lietuvos valstybės lėšomis ir šiuo metu sėkmingai veikia Rimdžiūnuose (Baltarusija). Iš viso pasaulyje yra 12 kultūros centrų – Baltarusijoje, Ispanijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje bei Vokietijoje. Valstybė skatina ir remia tokių centrų steigimą ir veiklą, nes jie – traukos centrai, per kuriuos įvairūs visuomenės sluoksniai skatinami domėtis Lietuva.

Lietuvos vardo garsinimas, lietuvių kilmės žmonių vienijimas, gimtosios kalbos puoselėjimas turi tapti Lietuvos valstybės prioritetu, nes pasauliui galime būti įdomūs ir savo etniniu išskirtinumu, o užsienyje gyvenantys mūsų tautiečiai, susibūrę į bendruomenes, kaip tik ir gali būti tokios informacijos skleidėjai.

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos