LIETUVIAI PASAULYJE

Mokymosi galimybės Lietuvoje
Lietuviai pasaulyje > Švietimas > Mokymosi galimybės Lietuvoje

Vidurinis išsilavinimas

Savarankiškas mokymasis

Nuotolinis mokymasis

Aukštasis išsilavinimas

Lietuvių kalbos kursai

Mokymosi galimybės Lietuvoje, ketinantiems grįžti iš užsienio į Lietuvą arba
besiruošiantiems išvykti iš Lietuvos

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikia informaciją užsienio lietuviams aktualiais švietimo klausimais. Departamentas, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Užsienio lietuvių bendruomenių rėmimo 2004-2006 metų programą, remia lituanistinį švietimą. Kasmet yra priimamos užsienio lietuvių švietimo įstaigų paraiškos paramai gauti.

Siekiant tobulinti darbo su lituanistinėmis mokyklomis užsienyje sistemą, 2004 m. buvo patvirtinti Lituanistinių mokyklų bendrieji nuostatai, kuriuose numatyta šių mokyklų paskirtis ir funkcijos, gimtosios kalbos ugdymo ir tautinės savimonės formavimo metodai. Nuostatų tikslas – palengvinti ir susisteminti lituanistinių mokyklų darbą.

Išsamesnę informaciją galite gauti paskambinę į Departamento Užsienio lietuvių skyrių, tel.: (+370 5) 261 89 56 , (+370 5) 212 09 74 , (+370 5) 270 98 22 , el. paštas: iseiviai@tmid.lt

Vidurinis išsilavinimas

Moksleiviams, sugrįžusiems į Lietuvą, yra sudaromos galimybės tęsti mokslus bendrojo lavinimo mokyklose. Jiems suteikiama pagalba, padedant įveikti atsiradusius programų skirtumus. Užsienyje įgyto pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pasiekimus nustato mokykla, į kurią kreipėsi mokinys, pageidaujantis tęsti mokslą. Jei reikia įveikti kurių nors dalykų programų skirtumus, mokyklos mokytojų taryba, atsižvelgdama į mokinio pageidavimus, sudaro sąlygas mokiniui įveikti atsilikimą ir atsiskaityti.

Užsieniečiams ar į Tėvynę grįžusiems mūsų tautiečiams, nemokantiems lietuvių kalbos, prieš pradedant nuoseklųjį mokymąsi bendrojo lavinimo mokyklose, sudaromos sąlygos vienerius metus lietuvių kalbos mokytis išlyginamosiose klasėse arba išlyginamosiose mobiliosiose grupėse. Mokymasis minėtose klasėsė arba grupėse reglamentuojamas LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vaikai, siekiantys pradinio, pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo, taip pat gali lankyti Vilniaus vidurinę mokyklą „Lietuvių namai“. Į šios mokyklos I-X klases priimami lietuvių kilmės vaikai, kurių tėvai gyvena už Lietuvos Respublikos ribų. „Lietuvių namų“ mokykloje jie gyvena ir mokosi pagal Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokymo planus ir programas. Dauguma buvusių abiturientų tęsia mokslą Lietuvos aukštosiose bei aukštesniosiose mokyklose. Išsamesnės informacijos teiraukitės: tel. (+370 5) 269 51 73 , faks. (+370 5) 296 51 73, el. paštas: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt. Internetinė mokyklos svetainė http://lietuviunamai.w3.lt

Siekiant kituose kraštuose gyvenančių lietuvių vaikus išmokyti lietuvių kalbos, istorijos ir literatūros, supažindinti juos su lietuvių kultūra ir tradicijomis Vokietijoje veikia Vasario 16-osios gimnazija, kurioje dėstoma lietuvių ir vokiečių kalbomis. Gimnazijoje įgytas brandos atestatas pripažįstamas ir gerai vertinamas kituose kraštuose. Išsamesnės informacijos teiraukitės: tel. (81049) 625 63 22, faks. (81049) 625 61 641, el. paštas: smitai@aol.com . Internetinė mokyklos svetainė www.litauischesgymnasium.de

Savarankiškas mokymasis

LR Švietimo ir mokslo ministerija yra parengusi savarankiško mokymosi tvarką, patvirtintą 2003 m. vasario 25 d. ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl savarankiško mokymosi tvarkos patvirtinimo“. Besiruošiantys išvykti iš Lietuvos, gali pasirinkti šį mokymosi būdą. Asmens savarankišką mokymąsi gali organizuoti tik jo pasirinktą ugdymo programą vykdanti mokykla. Dėl papildomos informacijos kreiptis į lankytos ar kurios nors kitos mokyklos administraciją.

Nuotolinis mokymasis

Remiantis 2000 m. spalio 30 d. Europos komisijos paskelbtu mokymosi visą gyvenimą memorandumu, sparčiu informacinių technologijų panaudojimu ugdymo procese bei nuotolonio mokymosi poreikiu, 2003 m. Vilniaus Ozo vidurinė mokykla pradėjo kurti nuotolinio mokymo X klasės kurso medžiagą. Ši mokykla nuo 2006/2007 mokslo metų nuotoliniam mokymui komplektuoja VIII-XII klases.  Moksleiviai turi galimybę įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą, mokantis nuotoliniu (distanciniu) būdu per internetą. Mokantis šiuo būdu nėra mokinių gyvenamosios vietos ir amžiaus apribojimų, mokymas nemokamas.  Baigus kursą gaunamas valstybės pripažintas išsilavinimą patvirtinantis dokumentas. Išsamesnės informacijos teiraukitės: tel.(+370 5) 240 07 86 , (+370 610) 18370 , el. paštas: ozomokykla@delfi.lt . Mokyklos internetinė svetainė http://ozas.w3.lt.

Aukštasis išsilavinimas

Siekiantiems aukštojo mokslo, yra galimybė studijuoti Lietuvos valstybinėse aukštosiose mokyklose. Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienyje, priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas reglamentuoja 2007 m. sausio 15 d. LR švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. ISAK-52 „Dėl asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienyje, priėmimo į visiškai ar iš dalies Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintos priėmimo į aukštąsias mokyklas taisyklės. Asmenys, įgiję kvalifikacijas užsienyje, stodami į aukštąją mokyklą, privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka atlikto užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentus, kuriuos išduoda Studijų kokybės vertinimo centras (2006 m. vasario 3 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas Nr. 1-24 „Dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, vertinimo taisyklių patvirtinimo“). Ketinantiems studijuoti Lietuvoje išsami informacija teikiama Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti interenetinėje svetainėje www.lamabpo.lt , aukštųjų mokyklų internetinėse svetainėse.

Lietuvių kalbos kursai

Norintiems pramokti lietuvių kalbą ar ją patobulinti, organizuojami lietuvių kalbos kursai. Kursus rengia Vilniaus Universiteto Filologijos fakultetas, Klaipėdos Universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas bei kiti universitetai Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, taip pat Pedagogų profesinės raidos centro Valstybinės kalbos sektorius,tel.: (+370 5) 276 05 54 , (+370 5) 276 33 37 , el. paštas: vks@pprc.lt. Taip pat yra paruoštas lietuvių kalbos nuotolinis mokymas gyvenantiems ne Lietuvoje. Kviečiame apsilankyti ir registruotis adresu: http://mokymai.tmid.lt

 

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos