LIETUVIAI PASAULYJE

Kultūra
Lietuviai pasaulyje > Kultūra

KULTŪRA


                                                                  · ŠVIETIMO KULTŪROS IR INFORMACIJOS CENTRAI
                                                                  ·  UŽSIENIO LIETUVIŲ MENO KOLEKTYVŲ SĄVADAS
                                                                  · UŽSIENIO LIETUVIŲ MENININKAI

Lietuviška kultūrinė veikla užsienio lietuvių bendruomenėse yra svarbus tautinio tapatumo suvokimas kitokioje aplinkoje ir gyvosios etnokultūros, tradicijų puoselėjimas, perduodant kultūrinę patirtį ateinančioms kartoms bei skleidžiant lietuvišką kultūrą visame pasaulyje.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdydamas savo misiją:
1. Remia užsienio lietuvių bendruomenes, teikdamas finansinę ir organizacinę paramą, joms įgyvendinant kultūrinius projektus, organizuojant lietuviškos kultūros dienas užsienyje, rūpinantis lietuviškų tradicijų puoselėjimu ir Lietuvos valstybinių švenčių pažymėjimu, rinkant ir skleidžiant informaciją apie užsienio lietuvių kultūrinius renginius bei kultūrinius vienetus, leidžiant informacinius, kultūrinius, istorinius leidinius, kuriant radijo ir televizijos laidas;
2. Bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio organizacijomis, skatina ryšių palaikymą tarp užsienio lietuvių bendruomenių ir Lietuvos organizacijų, gerosios kultūrinės patirties sklaidą, inicijuoja ir organizuoja bendrus projektus, įvairius konkursus, tarpininkauja Lietuvos institucijoms ir organizacijoms teikiant organizacinę ir finansinę paramą užsienio lietuvių bendruomenėms;
3. Koordinuoja Lietuvos institucijų veiklą, susijusią su užsienio lietuvių bendruomenėmis, rengiant ir įgyvendinant užsienio lietuvių tautinio tapatumo išsaugojimo programas, teikiant paramą.

2007 metus paremta daugiau nei 130 užsienio lietuvių kultūros projektų, skiriant daugiau nei 700 tūkst. litų.Iš viso per šiuos metus užsienio lietuvių etnokultūros sklaidai ir išsaugojimui iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės biudžeto skirta per 3 mln. litų.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kasmet rengia kvalifikacijos tobulinimo seminarus. 2007 metų kovo 7-9 d. Vilniuje vyko seminaras užsienio lietuvių bendruomenių atstovams „Šventės ir bendruomeniškumo ugdymas“, kurį surengė Departamentas kartu su Lietuvos liaudies kultūros ir Kultūros darbuotojų tobulinimosi centrais.

Departamentas aktyviai bendradarbiauja su Pasaulio lietuvių bendruomene (toliau – PLB), Kultūros reikalų komisija (komisijos pirmininkė Inga Januitytė-Lanchas),siekdamas padėti užsienio lietuviams išlaikyti tautinį tapatumą, stiprinti ryšius su tėvyne. Galima pasidžiaugti aktyviais tarporganizaciniais ryšiais ir bendru geranorišku užsienio lietuvių bendruomenių pirmininkų darbu. Bendras darbo rezultatas – surinktas užsienio lietuvių meno kolektyvų sąvadas ir užsienio lietuvių menininkų sąvadas. Tokia informacija apie užsienio lietuvių kultūros vienetus, reprezentuojančius lietuvišką kultūrą, renkama pirmą kartą. Informacija dar tikslinama, ir akivaizdu, kad ji nuolat kis. Šiuo metu duomenų bazėje yra per 160 meno kolektyvų ir per 150 menininkų iš 23 užsienio lietuvių bendruomenių.

Departamentas vykdydamas savo nuostatus, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su užsienio lietuvių kultūros ir švietimo įstaigomis, jas remia, kontroliuoja, kaip naudojamos joms skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Švietimo ir kultūros informacijos centrai (toliau – ŠKIC) – tai užsienio lietuvių bendruomenių švietėjiškų, rekreacinių, saviraiškos ugdymo ir kitokių kultūrinių poreikių tenkinimo bei socialinių paslaugų įstaigos, įvairiomis formomis remiamos Lietuvos valstybės. Jose lietuvių kilmės asmenys dalyvauja meninėje ir kultūrinėje veikloje, puoselėja lietuvybę, vykdoma Lietuvos valstybės reprezentavimo ir kultūros sklaidos misija. Šiuo metu užsienyje veikia 11 Lietuvių švietimo, kultūros ir informacinių centrų, pagal išvykimo sutartis juose 9 kultūros darbuotojai dirba.
Akivaizdu, kad aktyvėjant užsienio lietuvių veiklai, švietimo užsienio lietuvių kultūros įstaigų poreikis auga. 2007 m. rugsėjį veiklą pradėjo Europos lietuvių kultūros centras (direktorius Rimas Čiuplinskas), kurio būstinė Vokietijoje, Hiutenfelde, Vasario 16-osios gimnazijoje. Dėl panašių centrų steigimo, akcentuojant informacinę funkciją, poreikį yra pateikusios Airijos lietuvių bendruomenė (Dubline), Jungtinės Karalystės lietuvių sąjunga (Londone), Norvegijos lietuvių bendrija (Oslas), Ispanijos lietuvių bendruomenė (Madride).

2009-ieji metai Lietuvai ypatingi – minėsime Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį, vyks Pasaulio lietuvių dainų šventė, dalyvausime programoje „Europos kultūros sostinės“. Šios programos koordinatoriai tikisi, kad dalyvavimas projekte „Vilnius – Europos kultūros sostinė“ atvers kelius kultūriniam bendradarbiavimui su kitomis Europos šalimis. Į šią veiklą kviečiami įsitraukti ir užsienio lietuviai – „ambasadoriai“. Departamentas prisideda, kviesdamas programos atstovus pristatyti šį projektą Užsienio lietuvių bendruomenių atstovams organizuojamuose seminaruose.

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos