LIETUVIAI PASAULYJE

Lituanistinių mokyklų bendrieji nuostatai
Lietuviai pasaulyje > Švietimas > Lituanistinių mokyklų bendrieji nuostatai

                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                   Tautinių mažumų ir išeivijos departamento
                                                                                                   Generalinio direktoriaus
                                                                                                   2004 m. liepos 14d. įsakymu Nr.51


LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ BENDRIEJI NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lituanistinė mokykla (toliau – mokykla) yra neformaliojo švietimo įstaiga užsienyje, per kurią palaikoma ir skleidžiama lietuvybė, įvairiapusiškai supažindinama su Lietuva ir kur sudaromos sąlygos saviraiškai lietuvių kalba.
2. Mokyklos statusas pripažįstamas tokiai neformaliai mokomajai veiklai, kai mokymas organizuojamas periodiškai, vyksta pagal iš anksto numatytą programą ir trunka ne mažiau kaip 80 val. per mokslo metus.
3. Mokyklos veikla grindžiama gyvenamosios šalies konstitucija, jos įstatymais ir tarptautiniais bei tarpvalstybiniais susitarimais.
4. Mokyklos gali organizuoti veiklą savo nuožiūra, bet Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas remia tik tokias mokyklas, kurios veikia pagal šiuos lituanistinių mokyklų bendruosius nuostatus (toliau – nuostatai).
5. Mokyklos steigėjas gali būti krašto lietuvių bendruomenė, kitos lietuvių visuomeninės draugijos, fizinis ir juridinis asmuo. Apie mokyklos steigimą informuojamas Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas.

II. MOKYKLOS PASKIRTIS IR FUNKCIJOS

6. Palaikyti lietuvių kultūrinę ir kalbinę tapatybę.
7. Ugdyti lietuvybės perėmėjus ir tęsėjus.
8. Formuoti patrauklų Lietuvos – šiuolaikiškos, demokratiškos valstybės – vaizdą užsienyje.
9. Suteikti galimybių kitataučiams, giminystės ar tarnybiniais ryšiais susijusiems su Lietuva, mokytis lietuvių kalbos ir susipažinti su Lietuvos istorija ir sociokultūros realijomis. Pagal galimybes sudaryti sąlygas visiems, besidomintiems lietuvių kalba ar kultūra, patenkinti savo poreikius.
10. Teikti informaciją apie stojimo į Lietuvos Respublikos mokyklas tvarką ir apie galimybes mokytis lietuvių kalbos Lietuvoje.


III. MOKYKLOS DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Mokyklos darbo tvarka fiksuojama dviejuose dokumentuose: mokyklos įstatuose ir darbo tvarkos taisyklėse. Mokyklos įstatai yra dokumentas, reglamentuojantis visą mokyklos veiklą (tas sferas, kurios aptariamos šiuose nuostatuose), o darbo tvarkos taisyklės nustato mokyklos vidaus tvarką.
12. Bendroji mokyklos programa gali būti trejopos apimties:
12.1. pagrindinė lietuvių kalbos programa (pradedančiųjų ir pažengusiųjų lygių);
12.2. išplėstinė lietuvių kalbos ir etnokultūros pradmenų programa;
12.3. pagrindinė lietuvių kalbos programa kartu su papildomomis atskirų modulių (lietuvių kultūros, literatūros, istorijos, visuomeninio ir politinio gyvenimo aktualijų, religijos pagrindų) programomis.
13. Mokykla gali dirbti pagal savo sudarytą bendrąją programą, jei ji yra patvirtinta Tautinių mažumų ir išeivijos departamento ekspertų.
14. Individualiosios lietuvių kalbos programos sudaromos orientuojantis į Europos Tarybos priimtus kalbos mokėjimo lygių apibrėžimus (A1, A2, B1, B2, C1, C2) pagal parengtus lietuvių kalbos mokėjimo lygių aprašus (A2 „Pusiaukelę“, B1 „Slenkstį“ bei B2 „Aukštumą“)
15. Individualiosios kitų dalykų programos sudaromos remiantis bendriausiaisdidaktikos principais, jos turi atspindėti naujausias mokslines teorijas, naujausias Lietuvos sociokultūrines realijas.
16. Kiekvienų mokslo metų (ar mokymo ciklo) pabaigoje Mokyklos gali išduoti kurso baigimo pažymėjimus, kuriuose būtų nurodomas išeitas kursas.
17. Mokyklos gali rengti kandidatus tam tikro lietuvių kalbos mokėjimo lygio egzaminams, kurie būtini stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
18. Mokytojai, dirbantys lituanistinėse mokyklose, kas 3-4 metai gali kelti kvalifikaciją Tautinių mažumų ir išeivijos departamento ar kitų institucijų, organizacijų ir įmonių organizuojamuose kursuose Lietuvoje arba jų gyvenamosiose vietose.
19. Į mokyklą pagal galimybes priimami visi asmenys, norintys mokytis lietuvių kalbos ir kitų dėstomųjų dalykų, neišskiriant tautiniu, rasiniu, religiniu, socialiniu, lyties ar gebėjimų atžvilgiais.
20. Mokyklos veiklos priežiūra vykdoma steigėjo nustatyta tvarka.
21. Mokinių žinių ir įgytų gebėjimų vertinimas turėtų atspindėti mokinio pažangą, t. y. vertinant lyginama su ankstesniu to paties asmens mokėjimo lygiu. Rengiant kalbos mokėjimo lygių egzaminams, vertinimas gali būti kriterinis (t. y. vertinama, ar mokinio kalbos mokėjimas yra nustatyto lygio).

IV. TEISĖS IR PAREIGOS

22. Mokinių teisės:
23. 1.būti mokomam pagal iš anksto pateiktą mokymo programą;
23.2. dirbti saugioje ir gyvenamosios šalies įstatymų nustatytas higienos normas atitinkančioje aplinkoje;
23.3. dalyvauti mokyklos savivaldoje nuostatuose nustatyta tvarka.
24. Mokinių pareigos:
24.2. laikytis mokyklos darbo tvarkos taisyklių;
24.3. tausoti mokyklos turtą.
25. Tėvų (globėjų) teisės:
25.2. būti supažindintam su programa, būti informuojamam apie mokymo ir mokymosi procesą ir vaiko pasiekimus;
25.3. dalyvauti mokyklos savivaldoje, prisidėti prie ugdymo turinio ir mokymo proceso gerinimo nuostatuose nustatyta tvarka.
26. Tėvų (globėjų) pareigos:
26.2. bendradarbiauti su mokyklos mokytojais sprendžiant vaiko ugdymo klausimus;.
27. Mokytojų teisės:
27.2. parinkti tinkamus ugdymo metodus ir formas;
27.3. kelti savo kvalifikaciją dalykiniuose bei metodiniuose kursuose;
27.4. dalyvauti mokyklos savivaldoje nuostatuose numatyta tvarka;
27.5. dirbti saugioje ir gyvenamosios šalies įstatymų nustatytas higienos normas atitinkančioje aplinkoje.
28. Mokytojų pareigos:
28.2. taikyti moksliškai pagrįstus ugdymo metodus ir formas;
28.3. mokyti mokinius mokytis: ieškoti motyvų, kelti tikslus, formuluoti poreikius, patiems vertinti rezultatus;
28.4. padėti tenkinti mokinių kultūrinius poreikius, skatinti mokinių saviraišką lietuvių kalba;
28.5. padėti specialiųjų poreikių vaikams jaustis psichologiškai saugiai, įtraukti juos į bendrą mokymo ir mokymosi procesą;
28.6. elgtis etiškai ir pedagogiškai, mokinius traktuoti kaip mokomojo proceso partnerius;
28.7. bendradarbiauti ir tartis su kolegomis renkantis mokymo priemones, parenkant mokymo metodus ir formas;

V. SAVIVALDA

29. Rekomenduojama aukščiausia mokyklos savivaldos institucija – mokyklos taryba, kuri telkia mokinius, jų tėvus (globėjus), lietuvių bendruomenės atstovus ir pedagogus veiklos tikslams nustatyti ir iškilusiems uždaviniams spręsti.
30. Atstovavimą mokyklos taryboje numato mokyklos įstatai. Joje turėtų būti lygiomis dalimis atstovaujami mokiniai, tėvai (globėjai) ir pedagogai. Tarybos veikloje gali dalyvauti ir kiti lietuvių bendruomenės nariai (patariamojo balso teise).
31. Mokyklos taryba renkama remiantis demokratiniais rinkimų principais (slaptumu, viešumu, visuotinumu, konkurencija, periodiškumu, aiškios procedūros nustatymu).
32. Mokyklos tarybos funkcijos:
32.2. parengti mokyklos įstatus;
32.3. nustatyti pagrindines darbo kryptis, tvirtinti mokyklos veiklos programą, ugdymo veiklos tvarką;
32.4. parengti ir tvirtinti mokyklos darbo tvarkos taisykles;
32.5. periodiškai analizuoti programų įgyvendinimą, jų rezultatus ir spręsti praktinius jų įgyvendinimo klausimus;
32.6. teikti siūlymus mokyklos vadovui parenkant darbuotojus, vertinant jų darbą;
32.7. vertinti mokyklos vadovų veiklą, teikti siūlymus steigėjui dėl jų tinkamumo;
32.8. palaikyti ir plėsti mokyklos ir krašto visuomenės bendradarbiavimą, inicijuoti naujus kontaktus;
32.9. kontroliuoti mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.
33. Mokyklos tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.
34. Mokyklos taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems lietuvių bendruomenės nariams.
35. Mokyklos steigėjas prižiūri, kad mokyklos tarybos nutarimai atitiktų įstatymus ir kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Nustatęs prieštaravimus, steigėjas siūlo mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo nurodydamas teisės aktų neatitinkančius dalykus.

VI. VALDYMAS

36. Mokyklai vadovauja vadovas, skiriamas steigėjo.
37. Mokyklos vadovo veiklos sritys:
37.2. inicijuoti mokyklos veiklos programos rengimą;
37.3. rūpintis ugdymui ir saviugdai palankios darbo aplinkos kūrimu;
37.4. inicijuoti darbuotojų pareiginių instrukcijų, mokyklos darbo tvarkos taisyklių rengimą ir teikti mokyklos tarybai jas aprobuoti;
37.5. stebėti, analizuoti ir vertinti pedagogų darbą, apskritai mokyklos veiklą ir rezultatus;
37.6. rūpintis pedagogų kvalifikacijos kėlimu;
37.7. užmegzti ir palaikyti ryšius su vietos gyventojais, stengtis, kad mokykla būtų veikli ir gerai vertinama gyvenamojoje vietovėje;
37.8. atstovauti mokyklai reikiamose institucijose.
38. Mokyklos vadovo veiklos sritys gali būti siaurinamos ar praplečiamos steigėjo nuožiūra ir tai fiksuojama mokyklos įstatuose.

VII. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS

39. Mokyklos darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos steigėjas.
40. Darbuotojų apmokėjimo tvarką nustato mokyklos steigėjas.

VIII. VADOVŲ IR PEDAGOGŲ ATESTACIJA

41. Lituanistinių mokyklų mokytojų atestavimo tvarką nustato Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas.

IX. ARCHYVAS IR RAŠTVEDYBA

42. Svarbiausia mokyklos veikla fiksuojama klasių (grupių) žurnaluose. Juose surašoma:
42.2. mokinių vardai, pavardės, gimimo metai,
42.3. vertinama (pažymiais ar kitokiais sutartiniais ženklais) vertinama kiekvieno mokinio daroma pažanga,
42.4. pamokų temos.
43. Mokyklos tarybos nutarimai fiksuojami posėdžių protokolų knygoje.
44. Konkrečios mokyklos archyvo ir raštvedybos tvarką nustato mokyklos įstatai, parengti remiantis šiais nuostatais.
45. Mokyklos darbo tvarkos taisyklės ir bendrosios mokymo programos turi būti viešai paskelbtos, su jomis turi būti supažindinami mokiniai, tėvai (globėjai) ir kiti asmenys, besidomintys mokyklos darbu.
46. Siūloma pagal galimybes mokyklos žurnalus ir mokyklos tarybos posėdžių protokolus saugoti neribotą laiką, bet ne mažiau kaip 5 metus.

X. MOKYKLOS RYŠIAI

47. Mokykla yra pavaldi steigėjui.
48. Mokykla palaiko glaudžius ryšius su vietos lietuvių bendruomene, dalyvauja vietos socialiniame ir kultūriniame gyvenime, bendradarbiauja su jos veiklą remiančiais juridiniais ir fiziniais asmenimis.
49. Mokykla dalyvauja programose ir projektuose (ir tarptautiniuose), susijusiuose su jos veikla.
50. Mokykla palaiko ryšius su krašto ar kitų valstybių panašiomis mokyklomis, gali dalyvauti bendrose programose ar projektuose.
51. Pasibaigus mokslo metams, mokykla pateikia Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui nustatytos formos ataskaitą, kurioje nurodoma:
51.2. grupių ir mokinių jose skaičius;
51.3. pagal kokias programas buvo dirbta;
51.4. kokie darbo rezultatai.

XI. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

52. Mokykla išlaikoma steigėjo, bendruomenės, rėmėjų lėšomis. Steigėjo iniciatyva gali būti nustatomas mokestis už mokslą. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas nustatyta tvarka finansuoja atskirų programų vykdymą.
53. Steigėjas mokyklos tarybos pritarimu nustato lėšų panaudojimo tvarką.
54. Finansinės operacijos vykdomos gyvenamosios šalies įstatymų nustatyta tvarka.
55. Mokykla gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, užsienio valstybių ar organizacijų, tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos. Fondo finansai tvarkomi šalies įstatymų nustatyta tvarka.

XII. ATSAKOMYBĖ

56. Mokiniai atsako pagal mokyklos darbo tvarkos taisykles.
57. Mokytojai atsako už mokinių sveikatą ir gyvybę pamokų, renginiu metu.
58. Mokyklos vadovas atsako už tinkamą veiklos organizavimą.
59. Mokyklos steigėjas atsako už visos mokyklos veiklos rezultatus.

XIII. ĮSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PILDYMAS

60. Mokyklos įstatus rengia mokyklos taryba, o tvirtina steigėjas.
61. Mokyklos įstatai keičiami ar pildomi pasikeitus bendriesiems nuostatams mokyklos vadovo ar tarybos iniciatyva.

XIV. MOKYKLOS PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

62. Mokykla pertvarkoma ar likviduojama steigėjo iniciatyva, vadovaujantis gyvenamosios šalies įstatymais.

XV. REGISTRAVIMAS

63. Mokykla įregistruojama, perregistruojama ir išregistruojama gyvenamosios šalies įstatymų nustatyta tvarka.
 
VADOVĖLIŲ IR KITŲ REKOMENDUOJAMŲ MOKOMŲJŲ KNYGŲ SĄRAŠAS

1. Ramonienė M. Vilkienė L. Po truputį: Mokinio knyga. Vilnius: Baltos lankos, 1998. – 189 p.
2. Ramonienė M. Vilkienė L. Po truputį: Pratybų sąsiuvinis. Vilnius: Baltos lankos, 1998. – 172 p.
3. Stumbrienė V., Kaškelevičienė A. Nė dienos be lietuvių kalbos: 12 pamokų. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2001. – 286 p.
*     *     *
4. Bagdonavičienė D., Pribušauskaitė J. Skaitome lietuviškai: Tekstų rinkinys pradedantiesiems. – Vilnius: Pradai, 1998. – 49 p.
5. Norkaitienė M., Šepetytė R., Šimėnaitė Z. Mokomasis lietuvių kalbos žodynas. – Vilnius: Baltos lankos, 2000. – 549 p.
6. Pribušauskaitė J. Susipažinkime: Grupavimo testas. – Vilnius: Pedagogų profesinės raidos centras, 2001. – 35 p.
7. Pribušauskaitė J., Ramonienė M., Skapienė S., Vilkienė L. Aukštuma. – Strasbourg: Council of Europe, 2000. – 248 p.
8. Ramonienė M. Valstybinės kalbos mokymo programa: I, II ir III valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos.. – Vilnius: Danielius, 1997. – 55 p.
9. Ramonienė M. Vilkienė L. Po truputį: Mokytojo knyga. Vilnius: Baltos lankos, 1998. – 109 p.
10. Ramonienė M., Narbutas E., Pribušauskaitė J., Skapienė S., Vilkienė L. Slenkstis / 2-asis leidimas. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2002. – 246 p.
11. Stumbrienė V., Kaškelevičienė A. Nė dienos be lietuvių kalbos: Mokytojo knyga. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2002. – 131 p.
12. Stumbrienė V., Kaškelevičienė A. Nė dienos be lietuvių kalbos: Garso įrašų C D.
13. Vilkienė L., Stumbrienė V., Roebuck W. 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai. 365 Lithuanian Verbs. – Vilnius: Homo liber, 2002. – 416 p.
 

„GIMTOJO ŽODŽIO“ LEIDYKLOS IŠLEISTŲ MOKYKLINIŲ VADOVĖLIŲ IR MOKOMŲJŲ KNYGŲSĄRAŠAS

1. Skripkienė R. Spindulėlis. II kl. Vadovėlis.
2. Skripkienė R. Spindulėlis. II kl. Pratybų sąs.
3. Skripkienė R. Raktelis. III kl. Pratybų sąs. (1).
4. Skripkienė R. Raktelis. III kl. Pratybų sąs. (2).
5. Skripkienė R. Raktelis. III kl. Pratybų sąs. (3).
6. Skripkienė R. Raktelis. III kl. Mokytojo knyga.
7. Skripkienė R. Raktelis. III kl. Garso įr. kasetė (1).
8. Skripkienė R. Raktelis. III kl. Garso įr. kasetė (2).
9. Prosniakova H.  Vaikystės spalvos. IV kl. Pratybų sąs. (1).
10. Prosniakova H. Vaikystės spalvos. IV kl. Pratybų sąs. (2).
11. Prosniakova H.  Vaikystės spalvos. IV kl. Pratybų sąs. (3).
12. Prosniakova H.  Vaikystės spalvos. IV kl. Mokytojo knyga.
13. Prosniakova H. Vaikystės spalvos. IV kl. Garso įr. kasetė.
14. Neseckienė I. Saulės laikrodis. V kl. Vadovėlis. I dalis.
15. Neseckienė I.  Saulės laikrodis. V kl. Vadovėlis. II dalis.
16. I. Neseckienė I. Saulės laikrodis. V kl. Pratybų sąs. (1).
17. Neseckienė I.  Saulės laikrodis. V kl. Pratybų sąs. (2).
18. Petrašiūnienė E. Žodžių tiltai. VI kl. Vadovėlis. I dalis.
19. Petrašiūnienė E. Žodžių tiltai. VI kl. Vadovėlis. II dalis.
20. Petrašiūnienė E. Žodžių tiltai. VI kl. Pratybų sąs. (1).
21. Petrašiūnienė E. Žodžių tiltai. VI kl. Pratybų sąs. (2).
22. Kaladytė V. Atverk duris. VII kl. Vadovėlis. I dalis.
23. Kaladytė V.  Atverk duris. VII kl. Vadovėlis. II dalis.
24. Kaladytė V. Atverk duris. VII kl. Pratybų sąs. (1).
25. Kaladytė V.  Atverk duris. VII kl. Pratybų sąs. (2).
26. Prosniakova H.  Prisijaukinkime žodį. VIII kl. Vadovėlis. I dalis.
27. Prosniakova H.  Prisijaukinkime žodį. VIII kl. Vadovėlis. II dalis.
28. Prosniakova H.  Prisijaukinkime žodį. VIII kl. Pratybų sąs. (1).
29. Prosniakova H.  Prisijaukinkime žodį. VIII kl. Pratybų sąs. (2).
30. Prosniakova H.  Prisijaukinkime žodį. VIII kl. Mokytojo knyga.
31. Prosniakova H. Prisijaukinkime žodį. VIII kl. Garso įr. CD.
32. Mickevičienė D. Prie versmės. IX kl. Vadovėlis. I dalis.
33. Mickevičienė D. Prie versmės. IX kl. Vadovėlis. II dalis.
34. Mickevičienė D. Prie versmės. IX kl. Pratybų sąs. (1).
35. Mickevičienė D. Prie versmės. IX kl. Pratybų sąs. (2).
36. Bingelienė R.  Žodžio paunksmėje. X kl. Vadovėlis. I dalis.
37. Bingelienė R.  Žodžio paunksmėje. X kl. Vadovėlis. II dalis.
38. Bingelienė R.  Žodžio paunksmėje. X kl. Pratybų sąs. (1).
39. Bingelienė R.  Žodžio paunksmėje. X kl. Pratybų sąs. (2). 
40. Butkevičiūtė-Diop V., Kozyrevienė V.  Kelias į žodį. XI kl. Vadovėlis. I dalis.
41. Butkevičiūtė-Diop V., Kozyrevienė V. Kelias į žodį. XI kl. Vadovėlis. II dalis.
42. Butkevičiūtė-Diop V., Kozyrevienė V. Kelias į žodį. XI kl. Pratybų sąs. (1).
43. Butkevičiūtė-Diop V., Kozyrevienė V. Kelias į žodį. XI kl. Pratybų sąs. (2).
44. Butkevičiūtė-Diop V., Kozyrevienė V. Kelias į žodį. XI kl. Garso įr. kasetė.
45. Prosniakova H.  Vertimo tekstai ir užduotys.
46. Neseckienė I. ir kt. Perženk slenkstį. Lietuvių kalbos žinynas.
47. Vilkienė L. Teksto supratimo užduotys.
48. Lesauskienė A.  Dešimt kalbos vartojimo testų.


 
REKOMENDUOJAMA PROGRAMŲ EKSPERTŲ GRUPĖ

1. Alfonsas Kairys, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
2. Irena Raščiuvienė, Pedagogų profesinės raidos centras Valstybinės kalbos skyrius
3. Virginija Stumbrienė, Vilniaus universitetas Lituanistinių studijų katedra
4. Joana Pribušauskaitė, Vilniaus universitetas Lituanistinių studijų katedra


 

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos