LIETUVIAI PASAULYJE

Lituanistikos centrai
Lietuviai pasaulyje > Lituanistikos centrai

Informacija apie Lietuvos valstybės poziciją
lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių aukštosiose mokyklose klausimais

Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – LRV) yra pavedusi Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui (toliau – Departamentas) įgyvendinti Lietuvos valstybės ryšių su užsienio lietuvių bendruomenėmis palaikymo politiką, plėtoti bendradarbiavimą lituanistikos (baltistikos) studijų bei mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių aukštosiose mokyklose klausimais.

Departamentas, įgyvendindamas minėtas funkcijas ir vadovaudamasis LRV patvirtintais dokumentais, organizuoja konkursus Lietuvos dėstytojams, išvykstantiems į užsienio valstybes dirbti aukštųjų mokyklų lituanistikos (baltistikos) centruose (toliau – Lituanistikos centrai), sudaro su konkursą laimėjusiais Lietuvos dėstytojais išvykimo sutartis bei, neviršijant Lietuvos Respublikos valstybės biudžete departamentui skiriamų asignavimų, moka jiems atlyginimą už suteiktas paslaugas ir išmokas išlaidoms padengti.

Įvykdžius nustatytas procedūras, Departamentas 2006-2007 m. m. išvykimo sutartis sudarė su 5 dėstytojais. Dėstytojai išvyko dirbti į Rusijos valstybinio I. Kanto universiteto Slavų ir baltų kalbų katedrą (kur mokosi 56 studentai) (Rusija, Kaliningrado sritis), Paryžiaus Nacionalinio rytų kalbų ir civilizacijų instituto Vidurio ir rytų Europos katedros Lituanistinių studijų sekciją (INALCO, kur mokosi 12 studentų) (Prancūzija), Illinojaus universiteto Čikagoje Lituanistikos studijų katedrą (kur mokosi apie 70 studentų) (JAV), Prahos Karolio universiteto Filosofijos fakulteto Slavistikos ir Rytų Europos instituto Baltistikos kabinetą (kur mokosi 60 studentų) bei Brno Masaryko universiteto Filosofijos fakulteto Kalbotyros ir baltistikos institutą (kur mokosi 60 studentų) (Čekija).

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, ypač išaugo lietuvių emigracijos srautai į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę, Airijos Respubliką ir Ispanijos Karalystę. Įvertinus Lituanistikos centrų steigimo šiose šalyse poreikius ir šių šalių mokslo ir studijų institucijų galimybes, gali būti steigiami nauji Lituanistikos centrai, kurių veiklą skatintų ir remtų Lietuvos valstybė.

Atlikus apklausą ir surinktų duomenų analizę, nustatyta, jog pasaulyje (daugiausia Europoje) šiuo metu yra per 30 Lituanistikos centrų, kuriuose lietuvių kalbą (baltų kalbas) ir kultūrą tiria ir (ar) dėsto nuo vieno iki keliolikos žmonių. Tie centrai yra nevienodi ne tik mokslo tyrėjų, lektorių ir studentų skaičiumi, studijų programomis, bet ir kitokia veikla. Maždaug dviejuose trečdaliuose minimų centrų lietuvių kalba (kartais ir literatūra, folkloras ar kultūros istorija) yra dėstoma kaip pasirenkamasis ar laisvasis dalykas, taip pat kaip bendresnių filologinių (pvz., istorinė kalbotyra, slavistika) ar tarpdalykinių studijų programų (pvz., Rytų Europos studijos, Šiaurės Europos ir baltų kalbų ir kultūrų studijos) specializacijos dalykas (dalykai). Šiuo metu užsienyje yra per 100 humanitarų, kurie dėsto ir tiria arba tik tiria lietuvių (baltų) kalbą ir kultūrą. Apytikriais skaičiavimais, lietuvių kalbą ir kultūrą įvairiose pakopose užsienyje šiuo metu studijuoja apie 600 studentų (gausiausias būrys yra Lenkijoje, Čekijoje ir Vokietijoje). Kiek studentų lietuvių kalbą (kartais ir literatūrą, folklorą ar kultūrą) renkasi kaip laisvąjį ar pasirenkamąjį dalyką, šiuo metu nėra duomenų.

Minėtos analizės būdu nustatyti ir Lituanistikos centrų poreikiai, tarp kurių vyraujantis poreikis – gauti Lietuvos finansuojamą lietuvių kalbos ir kultūros lektorių, taip pat lėšų iš Lietuvos kviečiamiems dėstytojams, kurie skaitytų studentams specialesnius kursus. Pageidaujama nuolatinės informacijos apie Lietuvoje vykstančias konferencijas, lituanistinius renginius ir leidinius. Norėtų reguliariai gauti periodinių leidinių, naujausių vadovėlių, grožinės literatūros, albumų, CD ir DVD apie lietuvių kultūrą. Pageidaujami kvalifikacijos kėlimo kursai dėstytojams, stažuotės dėstytojams, mokslininkams, kuo daugiau galimybių studentams bent semestrą praleisti Lietuvos aukštosiose mokyklose. Taip pat reikėtų glaudesnio bendradarbiavimo su Lietuva.

Siekiant užtikrinti nuoseklų, sistemingą ir įvairiapusį Lituanistikos centrų edukacinės ir mokslinės veiklų puoselėjimą, LRV 2006 – 2008 metų programoje numačiusi patvirtinti„Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių aukštosiose mokyklose 2007–2010 metų programą“, kurios rengimo procese dalyvauja Departamento bei LR Švietimo ir mokslo ministerijos, LR Užsienio reikalų ministerijos, LR Kultūros ministerijos atstovai.

Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių aukštosiose mokyklose 2007–2010 metų programos (toliau – Lituanistikos programa) paskirtis – sudaryti sąlygas skatinti lituanistikos (baltistikos) studijas ir mokslinius tyrimus, vykdomus Lituanistikos centruose.

Lituanistikos programos tikslas – užtikrinti nuoseklų, sistemingą ir įvairiapusį Lituanistikos centrų (katedrų ar atskirų padalinių, įsikūrusių užsienio šalių aukštosiose mokyklose ir mokslo institutuose) edukacinės ir mokslinės veiklų puoselėjimą; siekti, kad Lituanistikos centrų veikla koreliuotų su Lietuvos lituanistikos raida; Lituanistikos centrų pedagoginė ir mokslinė veikla atitiktų šiuolaikinį lituanistikos (baltistikos) lygį Lietuvoje ir pasaulyje bei prisidėtų prie tarptautinės lituanistikos (baltistikos) mokslo raidos ir populiarinimo; skatinti ir remti Lituanistikos centrų ir Lietuvos institucijų bendradarbiavimą ir bendrų projektų įgyvendinimą. Ši programa yra būtina siekiant skatinti lietuvių kalbos mokymąsi ir mokymą lietuvių kalba užsienio šalyse, remti lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų plėtrą, prisidėti prie užsienio lietuvių tautinio tapatumo išlaikymo ir teigiamo Lietuvos įvaizdžio užsienyje kūrimo.

Svarbiausi šios programos uždaviniai yra: skatinti ir remti kuo intensyvesnę Lituanistikos centrų edukacinę ir mokslinę veiklą; užtikrinti stabilią lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų rezultatų ir informacijos sklaidą tarp Lietuvos institucijų ir užsienio Lituanistikos centrų; skatinti informacijos apie Lituanistikos centrų veiklų sklaidą ir lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų populiarinimą užsienyje; kelti Lituanistikos centruose dirbančių pedagogų ir mokslininkų kvalifikaciją; skatinti lituanistų (baltistų) akademinį judėjimą; skatinti naujų Lituanistikos centrų užsienyje steigimą ir palaikyti tarptautinį lituanistų (baltistų) judėjimą.

Lituanistikos programą planuojama įgyvendinti atsižvelgiant į Lietuvos valstybės interesus dėl lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo. Didžiausią susirūpinimą Lietuvos valstybei kelia tokie Lituanistikos centrai, kurie studentų, dėstytojų ir mokslo tyrėjų skaičiumi, studijų programomis, mokslo tiriamąja ir kitokia veikla yra silpnesni ir jiems yra grėsmė išnykti. Labai svarbu Lietuvos valstybei ir toliau palaikyti bei remti centrus, kurie veikia tradiciškai susiformavusiomis aplinkybėmis ar praktika tokiose šalyse, kaip Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Skandinavijos šalyse, Vokietijoje. Negalima pamiršti ir veikiančių centrų buvusios Sovietų Sąjungos valstybėse: Rusijos Federacijoje, minėtina Kaliningrado srityje, Ukrainoje, Baltarusijoje. Šiose valstybėse veikiantiems lituanistikos centrams ypač svarbi Lietuvos valstybės parama. Geografiškai toli nuo Lietuvos veikiantiems centrams, ypač JAV, kurie labai aktyvūs savo veikla, taip pat būtinas Lietuvos valstybės dėmesys ir atitinkama parama. Vienas iš aktualesnių uždavinių įgyvendinant minėtą programą taip pat išlieka naujų Lituanistikos centrų steigimas ir jų veiklos tęstinumo rėmimas.
Lituanistikos centrų užsienio šalyse veikla bus remiama atsižvelgiant į Lietuvos poreikius ir galimybes, Lituanistikos centrų poreikius, veiklos intensyvumą, veiklos tęstinumo užtikrinimo galimybes, įgyvendinamos veiklos reikšmę, atitiktį Lituanistikos programos uždaviniams.

Plėtojant bendradarbiavimą su Lituanistikos centrais, šių metų vasarą Departamentas planuoja organizuoti studijų savaitę centrų studentams. Renginio metu studentai bus supažindinti su lituanistikos mokslo sistema Lietuvoje, turės galimybę dalyvauti praktiniuose lietuvių kalbos mokymo užsiėmimuose, išsamiau susipažinti su Lietuvos istorija, etnokultūra, tarpusavyje pasidalinti lituanistikos studijų patirtimi.

Siekiant padėti plėtotis Karaliaučiuje kol kas nelengvomis sąlygomis atkuriamai lituanistikai, kur trūksta teorinių žinių apie kalbos teorijos, literatūros, istorijos dalykus, šiais metais Departamentas taip pat ketina paremti Rusijos valstybinio I. Kanto universiteto Slavų ir baltų kalbų katedros (Rusija, Kaliningrado sritis) studentų vizitą į Prahos Karolio universitetą, kur ir planuojama įgyti reikalingų žinių ir praktikos. Minėtų universitetų bendradarbiavimas atgaivinamas prisimenant lituanistikos mokslo istorijoje minimus glaudžius Karaliaučiaus ir Prahos mokslininkų kontaktus.

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos