Versija neįgaliesiems
Departamentas     Lietuviai pasaulyje       Tautinės bendrijos Lietuvoje
Titulinis   Naujienos   Veikla   Paslaugos   Teisinė informacija   Nuorodos   Klausimai   Kontaktai ir struktūra   Skelbimai   

Kultūra

Lietuviška kultūrinė veikla užsienio lietuvių bendruomenėse yra svarbus tautinio tapatumo suvokimas kitokioje aplinkoje ir gyvosios etnokultūros, tradicijų puoselėjimas, perduodant kultūrinę patirtį ateinančioms kartoms bei skleidžiant lietuvišką kultūrą visame pasaulyje.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdydamas savo misiją:

  • 1. Remia užsienio lietuvių bendruomenes, teikdamas finansinę ir organizacinę paramą, joms įgyvendinant kultūrinius projektus, organizuojant lietuviškos kultūros dienas užsienyje, rūpinantis lietuviškų tradicijų puoselėjimu ir Lietuvos valstybinių švenčių pažymėjimu, rinkant ir skleidžiant informaciją apie užsienio lietuvių kultūrinius renginius bei kultūrinius vienetus, leidžiant informacinius, kultūrinius, istorinius leidinius, kuriant radijo ir televizijos laidas;
  • 2. Bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio organizacijomis, skatina ryšių palaikymą tarp užsienio lietuvių bendruomenių ir Lietuvos organizacijų, gerosios kultūrinės patirties sklaidą, inicijuoja ir organizuoja bendrus projektus, įvairius konkursus, tarpininkauja Lietuvos institucijoms ir organizacijoms teikiant organizacinę ir finansinę paramą užsienio lietuvių bendruomenėms;
  • 3. Koordinuoja Lietuvos institucijų veiklą, susijusią su užsienio lietuvių bendruomenėmis, rengiant ir įgyvendinant užsienio lietuvių tautinio tapatumo išsaugojimo programas, teikiant paramą.

2007 metus paremta daugiau nei 130 užsienio lietuvių kultūros projektų, skiriant daugiau nei 700 tūkst. litų. Iš viso per šiuos metus užsienio lietuvių etnokultūros sklaidai ir išsaugojimui iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės biudžeto skirta per 3 mln. litų.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kasmet rengia kvalifikacijos tobulinimo seminarus.

2007 metų kovo 7-9 d. Vilniuje vyko seminaras užsienio lietuvių bendruomenių atstovams „Šventės ir bendruomeniškumo ugdymas”, kurį surengė Departamentas kartu su Lietuvos liaudies kultūros ir Kultūros darbuotojų tobulinimosi centrais. Seminare dalyvavo 24 atstovai iš 17 kraštų (Airijos, Argentinos, Australijos, Baltarusijos, Belgijos, Brazilijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos, Karaliaučiaus krašto ir Ukrainos). Seminare taip pat kalbėta apie Lietuviškos etnokultūros gyvosios tradicijos įvertinimą ir išsaugojimą, tautinio kostiumo dėvėjimą, šiuolaikinio folkloro interpretacijas, tradicijas, naujoves. Analizuotas tautiškumo ir pilietiškumo santykis. Renginio metu užsienio lietuvių bendruomenių atstovai turėjo progos pasikeisti patirtimi ir informacija, užmegzti glaudesnius tarpusavio ryšius, pasimokyti lietuviško folkloro su Zita Kelmickaite, „Sutaru” ir „Ratilio”, susipažinti su Lietuvos liaudies kultūros centro ekspozicijomis: „Lietuvos Dainų švenčių retrospektyva”, „Aukštaičių tautinis kostiumas”, stebėti koncertus kur geriausiems Lietuvos meno kolektyvams teikiamos „Aukso Paukštės” nominacijos prizai.

2008 metais kovo 19-21 d. Vilniuje vyko seminaras užsienio lietuvių meno kolektyvų vadovams „Dainų švenčių tradicijos ir jų puoselėjimas”. Seminare dalyvavo 29 dalyviai iš 17 pasaulio kraštų, kuriuose veikia užsienio lietuvių meno kolektyvai. Seminare sulaukėme delegatų iš Airijos, Argentinos, Australijos, Baltarusijos, Brazilijos, Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Kaliningrado srities, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Švedijos, Ukrainos, Vokietijos. Seminaro pagrindinė tema – Dainų šventė: užsienio lietuvių meno kolektyvų pasirengimas ir dalyvavimas Pasaulio lietuvių Dainų šventėje Lietuvoje, Lietuviškos kultūros reprezentavimas užsienyje per lietuviškų Dainų ir šokių šventes. Taip pat buvo kalbama apie gyvosios tradicijos įvertinimą ir išsaugojimą, sceninio meno raidą Lietuvoje: patirtis, tradicijas, naujoves. Seminaro metu mėgėjų meno kolektyvų vadovai, bendruomenių atstovai turėjo progos pasikeisti patirtimi ir informacija, užmegzti glaudesnius tarpusavio ryšius, įgyti meno vadybos įgūdžių.

Departamentas aktyviai bendradarbiauja su Pasaulio lietuvių bendruomene (toliau – PLB), Kultūros reikalų komisija (komisijos pirmininkė Inga Januitytė-Lanchas), siekdamas padėti užsienio lietuviams išlaikyti tautinį tapatumą, stiprinti ryšius su tėvyne. Galima pasidžiaugti aktyviais tarporganizaciniais ryšiais ir bendru geranorišku užsienio lietuvių bendruomenių pirmininkų darbu. Bendras darbo rezultatas – surinktas užsienio lietuvių meno kolektyvų sąvadas ir užsienio lietuvių menininkų sąvadas. Tokia informacija apie užsienio lietuvių kultūros vienetus, reprezentuojančius lietuvišką kultūrą, renkama pirmą kartą. Informacija dar tikslinama, ir akivaizdu, kad ji nuolat kis. Šiuo metu duomenų bazėje yra per 218 meno kolektyvų ir per 150 menininkų iš 27 užsienio lietuvių bendruomenių.

Departamentas vykdydamas savo nuostatus, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su užsienio lietuvių kultūros ir švietimo įstaigomis, jas remia, kontroliuoja, kaip naudojamos joms skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Švietimo ir kultūros informacijos centrai (toliau – ŠKIC) – tai užsienio lietuvių bendruomenių švietėjiškų, rekreacinių, saviraiškos ugdymo ir kitokių kultūrinių poreikių tenkinimo bei socialinių paslaugų įstaigos, įvairiomis formomis remiamos Lietuvos valstybės. Jose lietuvių kilmės asmenys dalyvauja meninėje ir kultūrinėje veikloje, puoselėja lietuvybę, vykdoma Lietuvos valstybės reprezentavimo ir kultūros sklaidos misija. Šiuo metu užsienyje veikia 12 Lietuvių švietimo, kultūros ir informacinių centrų, pagal išvykimo sutartis juose dirba 10 kultūros darbuotojų.

Akivaizdu, kad aktyvėjant užsienio lietuvių veiklai, švietimo užsienio lietuvių kultūros įstaigų poreikis auga. 2007 m. rugpjūtį Lenkijoje įsteigtas Punsko lietuvių liaudies kultūros centras (direktorius Robertas Vektorius), 2007 m. rugsėjį veiklą pradėjo Europos lietuvių kultūros centras (direktorius Rimas Čiuplinskas), kurio būstinė Vokietijoje, Hiutenfelde, Vasario 16-osios gimnazijoje. Dėl panašių centrų steigimo, akcentuojant informacinę funkciją, poreikį yra pateikusios Airijos lietuvių bendruomenė (Dubline), Jungtinės Karalystės lietuvių sąjunga (Londone), Norvegijos lietuvių bendrija (Oslas), Ispanijos lietuvių bendruomenė (Madride).

2009-ieji metai Lietuvai ypatingi – minėsime Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį, vyks Pasaulio lietuvių dainų šventė, dalyvausime programoje „Europos kultūros sostinės”. Šios programos koordinatoriai tikisi, kad dalyvavimas projekte „Vilnius – Europos kultūros sostinė” atvers kelius kultūriniam bendradarbiavimui su kitomis Europos šalimis. Į šią veiklą kviečiami įsitraukti ir užsienio lietuviai – „ambasadoriai”. Departamentas prisideda, kviesdamas programos atstovus pristatyti šį projektą Užsienio lietuvių bendruomenių atstovams organizuojamuose seminaruose.


Viešosios paslaugos


 

Bendruomenių balsas
Paraiškos
Ataskaitos
Renginiai
Informacija apie bendruomenes
Užduoti klausimą
Forumas
 

 

 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (TMID) prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
T.Kosciuškos 30, LT-01100, Vilnius
Tel.: (8~5) 261 9431, faks.: (8~5) 261 9431
info@tmid.lt
E. valdžios interneto projektas: UAB „IT City“