TAUTINĖS BENDRIJOS

Tarptautiniai teisės aktai
Tautinės bendrijos > Teisinė informacija > Tarptautiniai teisės aktai
Tarptautiniai teisės aktai:

Jungtinių tautų konvencijos


http://www.unhchr.ch/data.htm
http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm

1. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, 1948
Universal Declaration of Human Rights
LR Aukščiausioji Taryba 1991 m. kovo 12 d nutarimu Nr.I-1136 įsipareigojo laikytis deklaracijos principų

2.Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, 1966
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
Įsigaliojo 1992.02.20 (Žin., 2002, Nr.77-3290)

3. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, 1966
International Covenant on Civil and Political Rights
Įsigaliojo 1992.02.20 (Žin., 2002, Nr.77-3288)

4. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto fakultatyvinis Protokolas, 1966
Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights
Įsigaliojo 1992.02.20 (Žin., 2002, Nr.77-3289)

5. Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, 1979, 1979
Convention on the elimination of all forms of discrimination against women
Įsigaliojo 1994.02.17 (Žin.,1996, Nr.21-549)

6. Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo,1966
International Convention on the elimination of all forms of racial discrimination,
Pasirašyta 1998.06.08 ; Įsigaliojo 1999.01.09 (Žin.,1998, Nr.108-2957)

7. Jungtinių Tautų Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims Fakultatyvinis protokolas (1999 m.).
Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Įsigaliojo 2004.11.05 (Žin., 2004, Nr. 122 – 4464)

8. Vienos deklaracija ir veiksmų programa (priimta Pasaulinėje žmogaus teisių konferencijoje) (1993)

Vienna Declaration and Programme of Action, adopted by the World Conference on Human Rights, 25 June 1993, UN Doc.A/CONF.157/23, 12 July 1993 (http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.En?OpenDocument)

9.
Durbano pasaulinės konferencijos prieš rasizmą, rasinę diskriminaciją, ksenofobiją ir netoleranciją deklaracija bei veiksmų programa (2002)
Declaration and Programme of Action of the UN World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance (the so-called Durban Document), UNGA, A/CONF.189/12, 25 January 2002. (http://www.unhchr.ch/html/racism).

Pagrindinės Europos Tarybos sutartys, reglamentuojančios tautinių mažumų teises ir laisves
(http://conventions.coe.int/Treaty/EN/cadreprincipal.htm)

1. ( Nr. 005)Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (1950)
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocols Nos 3, 5 and 8 and as completed by Protocol No 2 (1950)
Pasirašyta 1993.05.14 ; Įsigaliojo 1995.06.20
(Žin., 1995, Nr.40-987; Žin., 2000, Nr.96-3016 – konsoliduotas tekstas, pakeistas 11 protokolu)

2. (Nr. 009) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pirmasis protokolas (1952) Protocol No.1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1952)
Pasirašytas 1993.05.14; Įsigaliojo 1996.05.24; (Žin.,1996, Nr.5-112)

3. (Nr. 157) Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija (1995)
Framework Convention for the Protection of National Minorities (1995)
Pasirašyta 1995.02.01; Įsigaliojo 2000.07.01 (Žin., 2000, Nr.20-497)

4. (Nr.148)Europos regioninių, arba mažumų, kalbų chartija. (1992)

The European Charter for Regional or Minority Languages

5. (Nr. 163), Europos socialinė chartija (pataisyta), 1996
European Social Charter (revised)
Pasirašyta 1997.09.08; Įsigaliojo 2001.08.01 (Žin., 2001, Nr. 49-1704)

ES Direktyvos


1. ES Rasių lygybės direktyva (2000/43/EB), t.y. Tarybos Direktyva, įgyvendinanti vienodų sąlygų taikymo principą asmenims nepaisant jų rasės ar etninės nepriklausomybės 2000/43/EB.
Ši Direktyva yra skirta nustatyti pačius pagrindinius principus, siekiant panaikinti diskriminaciją dėl rasės ar etninės priklausomybės, kad valstybėse narėse būtų efektyviai veikiantis vienodo elgesio principas. Todėl bet kokia tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija dėl rasės ar etninės priklausomybės yra draudžiama visose valstybėse narėse.

2. ES Užimtumo lygybės direktyva (2000/78/EB), t.y. Tarybos Direktyva, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus 2000/78/EB. 
Šia Tarybos Direktyva siekiama nustatyti kovos su diskriminacija dėl religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos užimtumo ir profesinėje srityje  bendruosius pagrindus.


Tarptautinės sutartys

Lietuva yra sudariusi ir ratifikavusi dvišales draugiškų santykių ir kaimyninio bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos Respublika (Žin., 1994, Nr.97-1907), Baltarusijos Respublika (Žin., 1996, Nr. 43-1047), Ukraina (Žin.,1995, Nr. 46-1120), Rusijos Federacija (1991 07 29, įsigaliojo 1992 05 04, neskelbta) bei Vengrijos Respublika (Žin.Nr. 1994, 59-1167)

Tarptautinių institucijų nuomonės, pranešimai ir vertinimai apie Lietuvą

Rezoliucija ResCMN(2003)11 del tautiniu mazumu apsaugos pagrindu konvencijos igyvendinimo Lietuvoje.doc

ET patariamojo Komiteto del tautiniu mazumu apsaugos pagrindu konvencijos taikymo nuomone apie Lietuva.doc

Pranesimas apie Europos Tarybos tautiniu mazumu apsaugos pagrindu konvencijos igyvendinima Lietuvos Respublikoje.doc

Report on the Implementation of the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities in the Republic of Lithuania.doc

ECRI Trecioji ataskaita apie Lietuva.pdf

ECRI Third report on Lithuania.pdf

Antrasis pranešimas apie Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje pagal Konvencijos 25 straipsnio 1 dalį

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos