TAUTINĖS BENDRIJOS

Įvadas
Tautinės bendrijos > Viešosios įstaigos prie departamento > Tautinių bendrijų namai > Įvadas

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos Respubliką, tautinių mažumų problemos buvo pradėtos spręsti valstybiniu mastu ir nemažai nuveikta, kad būtų sudarytos sąlygos jų savimonei bei kultūrai ugdyti.

1991 m. Tautybių (nuo 1999 m. – Tautinių mažumų ir išeivijos) departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Vilniuje įsteigė TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMUS (TBN), skirtus tautinių bendrijų kultūrinei ir švietėjiškai veiklai. Juose įsikūrusios įvairios Lietuvos tautinių bendrijų organizacijos, yra konferencijų bei posėdžių salės, veikia TBN internetinė svetainė (http://www.tbn.lt). Namuose nuolat vyksta konferencijos, seminarai, susitikimai, pažymimos tautinės šventės, posėdžiauja Tautinių bendrijų taryba.

Daugiau kaip dešimtmetį gyvuojantys Tautinių bendrijų namai tapo Vilniaus tautinių mažumų (sudarančių daugiau kaip 40 procentų sostinės gyventojų) kultūros centru. Jų išlaikymui kasmet iš valstybės biudžeto skiriama 180 tūkstančių litų. Namuose įsikūrusios tautinių mažumų organizacijos nemokamai naudojasi patalpomis ibei ryšio paslaugomis.

Tautinių bendrijų namų veiklos gairės

Tautinių bendrijų namai, vystydami savo veiklą, pagrindinį dėmesį skiria Lietuvos tautinių mažumų tapatumo puoselėjimui, skatina ir remia tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomeninį gyvenimą procesus. Vystydami šią veiklą, Tautinių bendrijų namai rengia ir įgyvendina šias pagrindines programas:

I. Lietuvos tautinių mažumų tapatumo puoselėjimas.

 • telkia  įvairių tautybių Lietuvos gyventojus, tautinių mažumų visuomenines organizacijas   nacionalinių papročių bei tradicijų atgaivai, jų sklaidai, kalbos, religijos ir tautinės buities plėtrai;
 • organizuoja įvairius susitikimus, paskaitas, konferencijas, seminarus, diskusijas tautinių   mažumų istorijos, kultūros, tradicijų ir pan. klausimais;
 • padeda tautinių mažumų visuomeninėms organizacijoms palaikyti ryšius su istorinėmis   Tėvynėmis, organizauoja tarptautines konferencijas, seminarus bei kitus renginius, skirtus     Lietuvos tautinių mažumų istorijos, kultūros, tradicijų klausimams analizuoti ir spręsti.

II. Parama Lietuvos tautinių mažumų visuomeninėms organizacijoms jų visavertės integracijos į     šalies visuomeninį gyvenimą procese.

 • tiria tautų, tautinių bendrijų visuomeninių organizacijų socialines, ekonomines, kultūrines     problemas, organizuoja ir vykdo Lietuvoje gyvenančių tautų istorinius, demografinius, sociologinius tyrimus;
 • analizuoja Lietuvos gyventojų visuomenines, nacionalines, socialines problemas, organizuoja ir     vykdo viešosios nuomonės apklausas; apibendrina ir sistemina surinktą informaciją;
 • organizuoja vadovėlių, kitų mokymo priemonių, norintiems išmokti lietuvių kalbą, ruošimą spaudai   bei leidybą; organizuoja valstybinės lietuvių kalbos kursus;
 • teikia metodinę-praktinę paramą tautinių mažumų visuomeninėms organizacijoms, realizuojant   pastarųjų tikslus bei siekius;

III. Skatina Lietuvos piliečių tarpusavio toleranciją ir pasitikėjimą.

 • supažindina šalies visuomenę su šalies tautinių mažumų istorija, kultūra, papročiais; 
  kaupia ir apibendrina istorinę, demografinę, statistinę medžiagą apie Lietuvos tautines mažumas;
 • kaupia literatūrą, vaizdo bei garso įrašus apie Lietuvos tautines mažumas valstybine ir tautinių   mažumų gimtosiomis kalbomis, organizuoja Tautinių bendrijų namų bibliotekos darbą;
 • rengia seminarus, konferencijas, paskaitas, įvairias vaizdines priemones (leidinius, filmus,   skaidres ir t.t.), skirtus Lietuvos tautinių mažumų istorijai, kultūrai, papročiams, tradicijoms ir jų   visaverčio integravimosi į šalies visuomeninį politinį gyvenimą procesams nušviesti.

 

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos