TAUTINĖS BENDRIJOS

Projektų finansavimas
Tautinės bendrijos > Projektų finansavimas


TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR KITŲ ASOCIACIJŲ, SEKMADIENINIŲ (ŠEŠTADIENINIŲ) MOKYKLŲ, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR JŲ ĮSTEIGTŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSŲ NUOSTATAI

(patvirtinti Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV generalinio direktoriaus
2007 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-156)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tautinių mažumų ir kitų asociacijų, sekmadieninių (šeštadieninių) mokyklų, viešųjų įstaigų, savivaldybės institucijų ir jų įsteigtų įstaigų projektų atrankos konkursų nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) nustato konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus projektų teikėjams, projektų atrankos ir rėmimo principus, projektų finansavimą, vertinimą bei lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarką.
2. Tautinių mažumų ir kitų asociacijų, sekmadieninių (šeštadieninių) mokyklų, viešųjų įstaigų, savivaldybės institucijų ir jų įsteigtų įstaigų projektų rėmimas vykdomas: įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. 1020 ,,Dėl tautinių mažumų politikos plėtros iki 2015 metų strategijos patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 112-4574) (toliau vadinama − ši Strategija) tikslus ir uždavinius bei šios strategijos įgyvendinimo 2007 – 2010 metų priemonių plane numatytas priemones; vadovaujantis Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-2009 m. strateginiais veiklos planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 140 ,,Dėl strateginių veiklos planų (Žin., 2007, Nr. 20-755); remiantis šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.
3. Projektų finansavimo konkursus organizuoja Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau − Departamentas).
4. Pateiktus projektus svarsto ir teikia pasiūlymus dėl jų finansavimo departamento generalinio direktoriaus įsakymu sudarytos koordinacinės tarybos.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

5. Projektams remti Departamentas skelbia konkursą. Informacija apie konkursą skelbiama Departamento interneto svetainėje www.tmid.lt.
6. Paraiškos Tautinių mažumų politikos plėtros iki 2015 metų strategijos projektams kitiems metams finansuoti priimamos nuo kiekvienų einamųjų metų lapkričio 15 dienos iki gruodžio 15 dienos.
7. Nepanaudotas ir sutaupytas lėšas Departamentas skirsto paskutinį metų ketvirtį pagal pateiktas papildomas prašymus. Informacija apie papildomą finansavimą skelbiama Departamento interneto svetainėje www.tmid.lt.
8. Konkursams teikiami projektai turi būti aprašomi užpildant generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą tipinę paraiškos formą.
9. Kartu su paraiška privaloma pateikti:
9.1. vieną paraiškos kopiją;
9.2. teikėjo registravimo pažymėjimo kopiją;
9.3. rekomendaciją, jei tautinių mažumų ar kita asociacija, sekmadieninė (šeštadieninė) mokykla, viešoji įstaiga, savivaldybės institucija ir jos įsteigta įstaiga projektą teikia pirmą kartą;
9.4. dvi rekomendacijas, jei projektas teikiamas Rytų Lietuvos rajonų bendruomenių kultūros ir švietimo veiklai paremti;
9.5. tautinių mažumų ir kitų asociacijų, sekmadieninių (šeštadieninių) mokyklų, viešųjų įstaigų, savivaldybės institucijų ir jų įsteigtų įstaigų vadovo ar projekto vadovo gyvenimo aprašymą;
10. Paraiškos siunčiamos registruotu laišku arba pateikiamos Departamentui.
11. Konkursą laimėjusių projektų teikėjų ir jiems skiriamų lėšų sąrašas skelbiamas Departamento interneto svetainėje www.tmid.lt. Jokia kita informacija apie projektų vertinimą ir finansavimo skirstymą viešai neskelbiama.

III. PROJEKTŲ TEIKĖJAI

12. Konkursams projektus gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintus apibrėžimus atitinkančios:
12.1. tautinių mažumų ir kitos asociacijos;
12.2 viešosios įstaigos;
12.3. tautinių mažumų sekmadieninės (šeštadieninės) mokyklos;
12.4. savivaldybės institucijos arba jos įsteigtos įstaigos.

IV. PROJEKTŲ RĖMIMO PRINCIPAI

13. Įgyvendinant Strategijos nuostatas prioritetai yra teikiami:
13.1. projektams, vykdantiems nuolatinę (tęstinę) veiklą;
13.2. projektams, kurių veikloje dalyvauja kelios asociacijos, sekmadieninės (šeštadieninės) mokyklos, viešosios įstaigos, savivaldybės arba jų įsteigtos įstaigos;
13.3. projektams, kurie vienija tautines bendruomenes Lietuvos Respublikoje ir skirti jų kultūros sklaidai visuomenėje;
13.4. projektams, kurie turi papildomus (kitus) finansavimo šaltinius;
13.5. projektams, kuriuos paremti rekomendavo atitinkamos srities visuotinai pripažinti ekspertai, valstybės ar savivaldybės institucijų arba jų įsteigtų įstaigų vadovai;
14. Rengdami projektus, teikėjai turi vadovautis šiomis veiklos kryptimis:
14.1. tautinių mažumų kultūros sklaida Lietuvoje;
14.2. tautinių mažumų vaikų ir jaunimo veiklos skatinimas ir parama;
14.3. tautinių mažumų kultūros paveldo ir jo kultūrinės vertės išsaugojimas;
14.4. tautinių mažumų sekmadieninių mokyklų veikla;
14.5. ryšių su etnine tėvyne palaikymas;
14.6. tautinės tolerancijos ugdymas;
14.7. informacijos apie žmogaus teisės sklaida;
14.8. tautinių mažumų bendruomenių (asociacijų) aktyvios veiklos, kuriant teigiamą Lietuvos įvaizdį užsienyje, skatinimas;
14.9. valstybinės kalbos ir tautinės kultūros puoselėjimas Rytų Lietuvoje.

V. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

15. Konkursams teikiami projektai (as) turi atitikti Strategijoje numatytus tikslus ir uždavinius.
16. Pagrindiniai reikalavimai projektų turiniui:
16.1. projektų aktualumas;
16.2. tiksliai suformuluoti projektų tikslai, vykdymas ir rezultatai;
16.3. išsamus ir pagristas projektų biudžetas.
17. Paraiškos nesvarstomos (nepriimamos), jei jos užpildytos netvarkingai ar neteisingai, pateiktos pasibaigus departamento nustatytam paraiškų priėmimo laikui, neatitinka konkursui keliamų reikalavimų, jeigu nepateikti visi būtini dokumentai.

VI. PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

18. Vienam projektui įgyvendinti iš viso gali būti prašoma iki 50 000 litų.
19. Projektų teikėjai, kurių sąmata viršija 20 000litų, turi pateikti sąmatoje numatytųišlaidų detalų pagrindimą (komercinius pasiūlymus ir kitus dokumentus).
20. Iš Strategijai įgyvendinti skirtų lėšų finansuojama:
20.1. švietėjiško, kultūrinio, mokslinio pobūdžio renginių organizavimo ir dalyvavimo juose išlaidos;
20.2. metodinės ir mokomosios medžiagos, mokymosi priemonių įsigijimo išlaidos;
20.3. tautinių drabužių, muzikos instrumentų įsigijimo išlaidos;
20.4. išlaidos kaupiant ir išsaugant daugiakultūrinį ir istorinį Lietuvos paveldą;
20.5. išlaidos rengiamų informacinių, kultūrinių, istorinių, švietėjiškų spaudinių leidybai, radijo ir televizijos laidų kūrimui, internetinio tinklo sukūrimui ir funkcionavimui;
20.6. tautinės atributikos, suvenyrų įsigijimui;
21. Priemonėms ir įrangai, kurios nusidėvi per 1 metus gali būti panaudota iki 500 litų.
22. Iš Departamento projektams skirtų lėšų nefinansuojama:
22.1. ilgalaikio materialaus turto įsigijimas;
22.2. atlyginimai projekto vadovui ir kitiems vykdantiems projektą asmenims;
22.3. tabakas, tabako gaminiai, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai;
22.4. kitos išlaidos, reglamentuotos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

VII. PROJEKTŲ VERTINIMAS

23. Konkursams pateiktus projektus vertina ir teikia pasiūlymus dėl jų finansavimo koordinacinės tarybos. Departamento generalinis direktorius kiekvienais metais įsakymu tvirtina Tautinių mažumų ir kitų asociacijų, viešųjų įstaigų, savivaldybės institucijų ir jų įsteigtų įstaigų koordinacinės tarybos, Sekmadieninių (šeštadieninių) mokyklų koordinacinės tarybos ir Rytų Lietuvos rajonų bendruomenių kultūros ir švietimo veiklos koordinacinės tarybos sudėtis.
24. Koordinacinės tarybos darbui vadovauja Departamento generalinis direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
25. Koordinacinė taryba projektus įvertina pagal šių nuostatų ir kitus paraiškos formoje numatytus reikalavimus.
26. Komisijos posėdžiai ir sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė (50+1) komisijos narių. Negalintys dalyvauti posėdyje komisijos nariai iki posėdžio pradžios gali pateikti savo nuomonę raštu posėdžio dienotvarkėje numatytais klausimais.
27. Komisija sprendimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.
28. Vertinant projektą atsižvelgiama į šiuos kriterijus, ar:
28.1. projekto paraiška atitinka keliamus reikalavimus;
28.2. projektas atitinka strategijos prioritetus;
28.3. aiškus projekto tikslas ir uždaviniai;
28.4. sprendžiamos aktualiausios tautinių mažumų švietimo, kultūros problemos;
28.5. detalus projekto įvykdymas;
28.6. pagrįstas projekto biudžetas;
28.7. įgyvendintas projektas duos laukiamus rezultatus.
29. Projektai, neatitinkantys šių nuostatų 6, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19 punktuose nurodytų reikalavimų, nesvarstomi.
31. Lėšos neskiriamos, jei ankstesniems projektams iš departamento paramą gavusios tautinių mažumų ir kitos asociacijos, sekmadieninės (šeštadieninės) mokyklos, viešosios įstaigos, savivaldybės institucijos ir jų įsteigtos įstaigos neatsiskaitė šių nuostatų 35 punkte numatyta tvarka ir/ar neįvykdė sutartyje (yse) numatytų įsipareigojimų, arba buvo nustatyta, kad gautos lėšos panaudotos ne pagal tikslinę jų paskirtį.

IX. PROJEKTŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ

32. Projektų įgyvendinimas vykdomas sudarant sutartis pagal patvirtintą formą, kurias Departamento generalinis direktorius arba jo įgaliotas atstovas pasirašo su organizacijomis ar įstaigomis (toliau – projektų vykdytojai).
33. Finansavimas turi būti naudojamas pagal sąmatą sutartyje nurodytai veiklai, o atsiradus būtinybei projekto vykdytojui koreguoti sąmatą, būtina tai derinti raštiškai su Departamentu pateikus prašymą.
34. Atsiskaitymą už projektų vykdymą kontroliuoja Departamentas.
35. Įgyvendindami projektus vykdytojai privalo ne vėliau kaip iki kitų (ateinančiųjų) metų sausio 5 dienos pateikti Departamentui PVM sąskaitas – faktūras, sąskaitas – faktūras, čekius, kvitus ir/ar kitus finansinės atsiskaitomybės dokumentus, taip pat finansinę bei dalykinę ataskaitas.
36. Departamentas bet kuriuo metu gali pareikalauti papildomos informacijos iš projektų vykdytojų apie įgyvendinant projektą (us) atliktų darbų eigą ir lėšų panaudojimą.
37. Projekto vykdytojas įsipareigoja:
37.1. pilnai užbaigti projekto(ų) įgyvendinimą ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų metų gruodžio 31 dienos.
37.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, (Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr. 4-47) biudžetiniams metams pasibaigus, nepanaudoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų likučiai turi būti grąžinti iki kalendorinių metų gruodžio 31 d. į Departamento nurodytą sąskaitą.
38. Departamentas turi teisę per visą projekto realizavimo (įgyvendinimo) laikotarpį tikrinti ar finansavimą gavę projektų vykdytojai laikosi projektų įgyvendinimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų. Departamentas turi teisę dalyvauti renginiuose, atlikti projektų įgyvendinimo ir lėšų tikslingo panaudojimo auditą.

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos