Tautinių mažumų įstatymas (Žin.,1991,Nr.4-117)
Teisės aktai > Lietuvos teisės aktai > Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretai > Tautinių mažumų įstatymas (Žin.,1991,Nr.4-117)

LIETUVOS RESPUBLIKOS
TAUTINIŲ MAŽUMŲ ĮSTATYMAS

1989 m. lapkričio 23 d. Nr. XI-3412
Vilnius

  (Lietuvos  Respublikos  1997  m.  gruodžio  23  d. įstatymu Nr.
VIII-588 (Žin., 1997, Nr. 118-3046; 2000, Nr. 111-3569; 2001, Nr.
56-1985;  2002,  Nr.  72-3015,  Nr.  123-5533; 2003, Nr. 64-2882,
123-5573;  2004,  Nr.  185-6836;  2005,  Nr.  149-5421)  įstatymo
galiojimas pratęstas iki 2007 m. sausio 1 d.).


     Lietuvoje  gyvenančių   įvairių  tautybių   žmonių   nueitas
istorinis kelias  glaudžiai susijęs  su lietuvių tautos likimu ir
sąlygoja bendrų tikslų tapatumą.
     Lietuvos  Respublika visiems savo piliečiams, nepriklausomai
nuo  jų  tautybės,  garantuoja  lygias  politines,  ekonomines ir
socialines  teises  bei  laisves, pripažįsta tautinį identiškumą,
kultūros tęstinumą, skatina tautinę savimonę bei jos saviraišką.
     Visų   tautybių   Respublikos  gyventojai  privalo  laikytis
Lietuvos  Respublikos  Konstitucijos  ir  įstatymų,  saugoti  jos
valstybinį  suverenitetą ir teritorinį vientisumą, prisidėti prie
nepriklausomos,  demokratinės  Lietuvos  valstybės kūrimo, gerbti
valstybinę kalbą, kultūrą, tradicijas ir papročius.

     1   straipsnis.  Lietuvos  Respublika,  vadovaudamasi  tautų
lygybės   ir   humanizmo   principais,  visoms  jos  teritorijoje
gyvenančioms  tautinėms  mažumoms  garantuoja  laisvą  vystymąsi,
reiškia pagarbą kiekvienai tautybei ir kalbai.
     Bet kokia  diskriminacija rasės,  tautybės, kalbos ar kitais
su  žmogaus   tautybe  susijusiais  motyvais  yra  draudžiama  ir
baudžiama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

     2 straipsnis. Lietuvos Respublikos
                   1991 m. sausio 29 d. įstatymo Nr. I-1007
                   (nuo 1991 m. vasario  1 d.)
                   (Žin., 1991, Nr. 4-117) redakcija
                  
     Valstybė  vienodai  gina  visų tautybių Lietuvos Respublikos
piliečius.
     Lietuvos   Respublika,   atsižvelgdama   į  tautinių  mažumų
interesus, įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka garantuoja:
     teisę į valstybės paramą ugdyti tautinę kultūrą ir švietimą;
     teisę   mokytis   gimtąja  kalba,  sudarant  sąlygas  turėti
ikimokyklines  įstaigas,  pamokas  ir bendrojo lavinimo mokyklas,
taip  pat  grupes,  fakultetus ir filialus aukštosiose mokyklose,
rengiančiose  auklėtojus,  mokytojus  bei kitus tautinių bendrijų
poreikiams tenkinti reikalingus specialistus;
     teisę į spaudą ir informaciją gimtąja kalba;
     teisę išpažinti  bet kurią  religiją ar  neišpažinti jokios,
atlikinėti gimtąja  kalba  religines  apeigas  bei  nacionalinius
ritualus;
     teisę jungtis į tautines kultūros organizacijas;
     teisę į  kultūrinius ryšius  su tautiečiais  už  Respublikos
ribų;
     teisę  būti atstovaujamiems visų pakopų valstybinės valdžios
organuose, remiantis  visuotinių, lygių  ir  tiesioginių  rinkimų
principais;
     teisę visų tautybių Lietuvos Respublikos piliečiams eiti bet
kurias   pareigas  valstybinės  valdžios  ir  valdymo  organuose,
įmonėse, įstaigose bei organizacijose.

     3  straipsnis.   Priklausomai  nuo   poreikių  ir  galimybių
Lietuvos aukštosios  ir specialiosios  vidurinės  mokyklos  pagal
sutartis  su   valstybinėmis  ar  visuomeninėmis  organizacijomis
rengia  specialistus  tautinėms  kultūrinėms  reikmėms  tenkinti.
Prireikus Respublikos  piliečiai gali  būti siunčiami  mokytis  į
kitas valstybes.

     4 straipsnis. Lietuvos Respublikos
                   1991 m. sausio 29 d. įstatymo Nr. I-1007
                   (nuo 1991 m. vasario  1 d.)
                   (Žin., 1991, Nr. 4-117) redakcija
                  
     Administracinių  teritorinių  vienetų, kuriuose kompaktiškai
gyvena   kuri   nors   tautinė   mažuma,   vietos   įstaigose  ir
organizacijose  greta  valstybinės  kalbos  vartojama  tos tautos
mažumos (vietinė) kalba.

     5 straipsnis. Lietuvos Respublikos
                   1991 m. sausio 29 d. įstatymo Nr. I-1007
                   (nuo 1991 m. vasario  1 d.)
                   (Žin., 1991, Nr. 4-117) redakcija
                  
     4  straipsnyje  minimuose  administraciniuose teritoriniuose
vienetuose  informaciniai užrašai greta lietuvių kalbos gali būti
ir tautinės mažumos (vietine) kalba.

     6 straipsnis.  Tautinėms  mažumoms  ir  Lietuvai  reikšmingi
tautinės istorijos ir kultūros paminklai yra Respublikos kultūros
dalis ir saugomi valstybės.

     7 straipsnis. Lietuvos Respublikos
                   1991 m. sausio 29 d. įstatymo Nr. I-1007
                   (nuo 1991 m. vasario  1 d.)
                   (Žin., 1991, Nr. 4-117) redakcija
                  
     Tautinių  mažumų visuomeninės ir kultūros organizacijos savo
lėšomis  gali  steigti  kultūros  ir  švietimo įstaigas. Valstybė
remia  organizacijas  bei  įstaigas, skirtas piliečių kultūros ir
švietimo poreikiams tenkinti.

     8  straipsnis.  Kiekvienas  Lietuvos  Respublikos  pilietis,
gaudamas pasą, laisvai pasirenka savo tautybę pagal tėvų ar vieno
iš jų tautybę.
     Niekas negali būti verčiamas įrodinėti savo tautybės.
     Versti atsisakyti tautybės draudžiama.

     9  straipsnis. Lietuvos Respublikos
                    1991 m. sausio 29 d. įstatymo Nr. I-1007
                    (nuo 1991 m. vasario  1 d.)
                    (Žin., 1991, Nr. 4-117) redakcija
                   
     Tautinių   mažumų  visuomeninės  ir  kultūros  organizacijos
steigiamos,  veikia  ir  savo veiklą nutraukia įstatymų nustatyta
tvarka.

     10  straipsnis. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
ir  vietinių  Liaudies  deputatų  tarybų sprendimais prie jų gali
būti  sudaromos  visuomeninės tautinių mažumų komisijos. Komisijų
sudėtis    suderinama    su    tautinių   mažumų   visuomeninėmis
organizacijomis.  Šių  komisijų  kompetenciją  nustato jas sudarę
organai.
     Prie   Lietuvos   Respublikos   Ministrų  Tarybos  sudarytas
Tautybių  komitetas,  kuris sprendžia tautinių mažumų kultūrinius
ir socialinius poreikius.

 

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas
                                                   V. ASTRAUSKAS

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Sekretorius
                                                   L. SABUTIS

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos