TAUTINĖS BENDRIJOS

Kauno įvairių tautų kultūrų centras
Tautinės bendrijos > Viešosios įstaigos prie departamento > Kauno įvairių tautų kultūrų centrasKauno įvairių tautų kultūrų centras


I. Steigimas

Viešąją įstaigą Kauno įvairių tautų kultūrų centrą įsteigė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Kauno miesto savivaldybės taryba. 2004 m. sausio 28 d. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamas generalinio direktoriaus pavaduotojo Stanislav Vidtmann, ir Kauno miesto savivaldybės taryba, atstovaujama mero Arvydo Garbaravičiaus, pasirašė viešosios įstaigos Kauno įvairių tautų kultūrų centro steigimo sutartį. 2004 m. balandžio 29 d. įgalioti asmenys Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Stanislav Vidtmann ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo departamento Kultūros skyriaus vedėjas Sigitas Šliažas patvirtino įstaigos įstatus. 2004 m. balandžio 30 d. įstaiga buvo įregistruota juridinių asmenų registre. 2004 m. lapkričio 18 d. įvyko oficialus Kauno įvairių tautų kultūrų centro pastato atidarymas.
Įstaiga yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų numatytą veikimo iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Jos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir įstaigos įstatais.

II.Tikslai

Pagrindinis įstaigos tikslas tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, veikiant kultūros, mokslo bei švietimo srityse ir teikiant šių sričių paslaugas visuomenės nariams.
Įstaigos veiklos tikslai: 1) sudaryti sąlygas tautinių kultūrų pažinimui, tautinių mažumų savitumo išsaugojimui, jų kultūrinei ir meninei saviraiškai; 2) siekti visaverčio tautinių mažumų integravimosi į visuomenę, puoselėti Kauno miesto gyventojų tautinę toleranciją ir daugiataučio įvairių kultūrų miesto tradicijas.
Siekdama minėtų tikslų įstaiga vykdo įvairaus pobūdžio veiklą: 1) kaupia, sistemina, platina medžiagą apie Kauno miesto tautines mažumas; 2) rengia, leidžia, spausdina leidinius apie tautinių mažumų kultūrą, tradicijas bei problemas; 3) inicijuoja, rengia, įgyvendina tautinių mažumų kultūrinio pobūdžio projektus; 4) padeda tautinėms mažumoms užmegzti bei palaikyti ryšius su etninėmis tėvynėmis; 5) organizuoja mokslines – kultūrines konferencijas, seminarus, paskaitas, susitikimus, diskusijas, kalbų mokymo kursus, konkursus, akcijas, simpoziumus, parodas, koncertus, vakarus ir kitus renginius, kurie būtų skirti tautinių mažumų kultūrai, istorijai, etnologijai bei šiandienos problemų tyrimams.

III. Darbuotojai


Įstaigoje dirba trys darbuotojai: direktorius Dainius Babilas, direktoriaus pavaduotojas Česlovas Bejeris ir finansininkė Vida Bendoraitienė.

IV. Svarbiausi renginiai

2004 m. balandžio 30 d. surengtas Kauno ukrainiečių bendrijos susitikimas su Ukrainos Respublikos Valstybinio Tautinių reikalų ir migracijos komiteto pirmininku G. Moskaliu. Kauno ukrainiečių bendrijos nariai pasakojo apie mieste gyvenančių ukrainiečių istoriją bei šiandienos aktualijas, klausinėjo apie bendradarbiavimo galimybes. Susirinkusius pasveikino Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Stanislav Vidtmann ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Sigitas Šliažas. Svečiai iš Ukrainos apžiūrėjo Kauno įvairių tautų kultūrų centrą, klausė ukrainiečių ansamblio dainų.


Ukrainos Respublikos Valstybinio Tautinių reikalų ir migracijos
komiteto pirmininko G. Moskalio (pirmas iš dešinės) apsilankymas Kauno įvairių tautų
kulturų centre. Antras iš dešinės – Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojas Stanislav Vidtmann.

2004 m. birželio 7 d. įstaigos patalpose įvyko tautinių mažumų vaikų piešinių konkurso „Mano senelis pasakojo…“ darbų vertinimo ir nugalėtojų paskelbimo šventė. Geriausi komisijos įvertinimai atiteko Kauno slavų estetinio lavinimo centro vaikams. Pagrindinis prizas – kelialapis į vaikų ir jaunimo poilsio stovyklą „Lietuvos Atgaja“ Palangoje, kurį įsteigė Švietimo ir kultūros centras „Jaunimas vaikams“, įteiktas vienuolikos metų Jekaterinai Maksimovai. Jauniausias konkurso dalyvis Arnas Prapuolenis (5 m.) atstovavo Kauno vokiečių kultūros bendriją „Kulturverband“. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Sigitas Šležas apdovanojo vaikus papildomais prizais: kompaktinėmis plokštelėmis, mozaikomis, tušinukais, pakabukais. Kauno įvairių tautų kultūrų centro administracija įteikė vaikams balionines gėles ir saldumynus. Susirinkusiems grojo ir dainavo stovyklos „Lietuvos Atgaja“ vadovai.


Tautinių mažumų vaikų piešinių konkurso „Mano senelis pasakojo…“
dalyviai ir rėmėjaiTautinių mažumų vaikų piešinių konkurso „Mano senelis pasakojo…“
apdovanojimų šventės akimirkos.


2004 m. birželio 16 d. įvyko seminaras „Tarpusavio supratimas: tarpetninė tolerancija“, kurį organizavo Lietuvos žmogaus teisių centras. Pranešimus skaitė Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas S. Vidtmann, teisininkė I. Abramavičiūtė, sociologai T. Leončikas ir A. Andrulienė. Seminare aktyviai dalyvavę Kauno tautinių mažumų organizacijų nariai susipažino su Europos žmogaus teisių standartais, Europos Sąjungos Rasių lygybės direktyva, rasizmo, diskriminacijos ir tolerancijos apraiškomis bei tyrimais.

2004 m. rugsėjo 11 d.
surengtas Lietuvos lenkų sąjungos Kauno miesto skyriaus susitikimas su Šv. Mikalojaus orkestru, atvykusiu iš Liublino į Kauną dalyvauti tarptautiniame modernios muzikos festivalyje „Suklegos“. Šv. Mikalojaus orkestro muzikantai bendravo su lenkų sekmadieninės mokyklos vaikais, padovanojo Kauno įvairių tautų kultūrų centrui keletą savo muzikos įrašų bei laikraščių apie lenkų folklorinę muziką.

2004 m. rugsėjo 17 d. įvyko seminaras „Lithuanian NGDO Platform“, kurį organizavo Kauno nevyriausybinių organizacijų paramos centras. Kartu su kitomis organizacijomis apie plėtrą ir veiklą užsienyje diskutavo Kauno tautinių mažumų organizacijų atstovai.

2004 m. spalio 1 d.
buvo pradėta eksponuoti fotomenininko Jono Daniūno fotografijų paroda „Lietuviškos vestuvės“, kuri įstaigos svečiams maloniai priminė vestuvių – naujo žmogaus gyvenimo etapo pradžios tradicijas bei linksmybes.

Kauno tautinių mažumų susitikimas su fotomenininku, parodos “Lietuviškos vestuvės” autoriumi Jonu Daniūnu.

2004 m. spalio 6 d.
įvyko seminaras Kauno miesto kultūros įstaigų specialistams „Projekto vadyba“, kurį organizavo Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras ir Kauno miesto savivaldybės administracija. Seminaro metu lektorė Irena Alperytė apibendrino nemažai projektų rengimo aspektų: planavimą, biudžetą, finansavimo šaltinius, rengimo etapus, metodiką ir t.t.

2004 m. lapkričio 11 d. įvyko mokomasis seminaras Kauno apskrities tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų vadovams „Galimybės gauti finansavimą iš pasaulio, Europos sąjungos ir Lietuvos fondų tautinių mažumų NVO uždavinių sprendimui“. Seminaro lektorius Mykolas Truncė apibendrino tautinių mažumų NVO paskirtį, misiją, tikslus, naudą, svarbiausių problemų nustatymo prioritetus. Taip pat įvardino galimus finansavimo šaltinius, būtinas sąlygas, poreikius bei galimybes, reikalingas lėšoms gauti. Po seminaro įvyko susitikimas su fotomenininku, parodos „Lietuviškos vestuvės“ autoriumi Jonu Daniūnu. Koncertavo Lietuvos rusų susirinkimo Kauno klubo „Nadežda“ ansamblis.

Seminaras “Galimybės gauti finansavimą iš pasaulio, Europos sąjungos ir Lietuvos fondų tautinių mažumų NVO uždavinių sprendimui”. Lektorius Mykolas Truncė.


2004 m. lapkričio 18 d. surengtas iškilmingas Kauno įvairių tautų kultūrų centro pastato atidarymas, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris Antanas Zenonas Kaminskas, Kauno miesto meras Arvydas Garbaravičius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinis direktorius Antanas Petrauskas. Garbingi svečiai pasveikino susirinkusius ir linkėdami geros kloties įteikė dovanas Kauno įvairių tautų kultūrų centrui. Skambant Kauno muzikos ansamblio “Ainiai” instrumentams, UAB “Šebsta” direktorius Alvydas Ringaila įteikė simbolinį raktą. Renginį vedė Kauno miesto ceremonimeistras Kęstutis Ignatavičius.

Kauno įvairių tautų kultūrų centro pastato atidarymo iškilmės. Kalba Kauno miesto meras Arvydas Garbaravičius.


2004 m. lapkričio 24 – 27 d. įvyko seminaras Lietuvos pedagogams „Tarpkultūrinis mokymasis Lietuvos mokyklose“, kurį surengė Šiaulių rajono kūrybinės raiškos centras. Seminaro metu buvo diskutuojama apie tarpkultūrinio mokymosi turinį (pagrindines sąvokas, veiklos kryptis), metodiką (principus, laikyseną, vertybes, formas, būdus) bei modulio kūrimą. Seminare dalyvavo pedagogai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Kėdainių, Ukmergės, Šalčininkų, Švenčionių, Jonavos, Kretingos ir Kuršėnų.

2004 m. gruodžio 7 d.
surengtas vokiečių fotomenininko Jenso Kleino parodos „Žmonės tabore“ atidarymas. Fotografijų parodos eksponavimą inicijavo Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas. Idėja įgyvendinta glaudžiai bendradarbiaujant su Vilniaus Goethe‘s institutu. Atidaryme dalyvavo nemažai miesto visuomenės, žiniasklaidos bei tautinių mažumų atstovų. Dainavo ir šoko čigonų ansamblis „Suno“ (vad. Steponas Aleksandravičius).

2004 m. gruodžio 15 d.
Kauno įvairių tautų kultūrų centre apsilankė Moldovos Respublikos Tarpetninių santykių departamento generalinė direktorė Olga Gončarova. Viešnia apžiūrėjo Kauno įvairių tautų kultūrų centro pastatą, pasidalino savo patirtimi plėtojant tautinių mažumų kultūrinę veiklą, aptarė bendradarbiavimo galimybes.

2004 m. gruodžio 19 d.
įvyko Šv. Mikalojaus dienos šventė, kurią surengė Kauno ukrainiečių bendrija. Šventei buvo paruošta ukrainiečių kultūros ekspozicija. Koncertavo spalvingais rūbais pasipuošęs ukrainiečių ansamblis.

2005 m. sausio 4 d.
Perkūno name įvyko Kauno apskrities tautinių mažumų moksleivių tapybos darbų parodos – konkurso “Aš ir mano miestas” uždarymas ir dalyvių apdovanojimas, kurį organizavo Kauno įvairių tautų kultūrų centras ir Kauno jėzuitų gimnazija. 2004 m. gruodžio 20 d. – 2005 m. sausio 4 d. tapybos darbai buvo eksponuojami Kauno senamiesčio įžymybėje Perkūno name (Aleksoto g. 6). Parodoje – konkurse dalyvavo rusų, vokiečių, romų tautybės vaikai, kurie atstovavo Kėdainių “Vilties” vid. mokyklą, Kauno A. Puškino vid. mokyklą, Kauno A. Timinskio vid. mokyklą, Kauno Veršvų vid. mokyklą, Kauno vokiečių kultūros bendriją “Kulturverband” ir Lietuvos rusų susirinkimo Kauno klubą “Nadežda”. Komisija išrinko laureatus: Sauliną Curko (6 m.), Zariną Jablonskytę (14 m.), Timurą Tirdalijevą (15 m.), Kariną Brizickają (3 kl.), Violetą Kutepovą (4 kl.) ir Aleksejų Kačalovą (8 kl.). Padėkomis apdovanoti Migla Neumanaitė, Kristina Butnevičiūtė ir Ilja Artcymian. Šventės metu poeziją skaitė Kauno A.Timinskio vid. mokyklos vaikai, koncertavo čečėnų jaunimo grupė „Shovda“.

Kauno įvairių tautų kultūrų centre nuolat vyksta Kauno tautinių mažumų organizacijų atstovų, Kauno ukrainiečių bendrijos bei Baltarusių klubo „Siabryna“ Kauno skyriaus narių susirinkimai, Lietuvos rusų susirinkimo Kauno klubo „Nadežda“ ansamblio repeticijos. Čia pat organizuojamos Lietuvos lenkų sąjungos Kauno miesto skyriaus sekmadieninės mokyklos bei vaikų ir jaunimo poilsio stovyklos „Lietuvos Atgaja“ vadovų seminarai. Įstaigoje eksponuojamos tapybos darbų ir fotografijų parodos.


V. Publikacijos

Apie įstaigos veiklą:
M. Patašius, Kaunas rengiasi galimam svetimšalių antplūdžiui, Laikinoji sostinė, nr. 102(2358), gegužės 27 d., 2004, p.1,5.
J. Norvila, Tautų centras Kaune, Podiumas, nr. 2 (32), liepa, 2004, p.5;
V. Kiaušas, Naujas tautinių mažumų kultūros centras, Nemunas, nr. 27(468), spalio 21-27 d., 2004, p.15.
D. Babilas, Naujos Kauno tautinių mažumų organizacijų galimybės, Podiumas, nr. 3(33), lapkritis, 2004, p.3;
Kelios tautinės bendrijos gyvuos po vienu stogu, Laikinoji sostinė, nr. 226(2480), lapkričio 19 d., 2004, p.1;
R. Kanopkaitė, Bendras adresas visoms tautinėms mažumoms, Kauno diena, nr. 269 (17426), lapkričio 19 d., 2004, p.5;
Jenso Kleino “Žmonės tabore”, Nemunas, nr. 34(475), gruodžio 9-15 d., 2004, p.15;
R. Vaitiekūnaitė, Puikios nuotraukos, tik gaila – be arklių, Kauno diena, nr. 288(17445), gruodžio 11 d., 2004, p.14;


VI. Kontaktai

Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų kultūrų centras
Šv. Gertrūdos g. 58, LT-44261 Kaunas
Tel./faks. (8 ~ 37) 426680
E. paštas: culture@centras.lt
Internetinė svetainė: http://www.minority.lt/
AB bankas „Hansabankas“
A.s. LT207300010083443267

Aprašymas parengtas 2005 m. sausio 5 d.
Dainius Babilas

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos