Misija
Apie mus > Misija

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (TMID) prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  formuoja ir įgyvendina valstybinę tautinių santykių darnumo politiką, kuri:

 •  laiduoja Lietuvos tautinėms mažumoms galimybę saugoti tapatumą,
 •  skatina dalyvauti šalies visuomeniniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime,
 •  ugdo pilietiškumą, toleranciją,
 •  didina skirtingų tautybių žmonių savitarpio supratimą ir pasitikėjimą,
 •  ragina gerbti įvairių Lietuvos tautų kultūras, papročius, tradicijas, religiją,

Spręsdamas šiuos uždavinius, Departamentas:

 •  bendradarbiauja su tautinių bendruomenių organizacijomis, meno kolektyvais, mokyklomis, jas remia,
 •  rengia ir įgyvendina tautinių mažumų kultūros, švietimo, integracijos programas,
 • teikia siūlymus Vyriausybei rengiant ir tobulinant įstatymus.

Įgaliotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Departamentas įgyvendina Tautinių mažumų kultūros ir švietimo rėmimo bei Romų integracijos į Lietuvos visuomenę programas.

1991 m. Tautybių departamentas (nuo 1999 m. – TMID) prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Vilniuje įsteigė Tautinių bendrijų namus, kuriuose tautinių bendrijų organizacijos vykdo kultūrinę ir švietėjišką veiklą. Prie Departamento veikia visuomeninė Tautinių bendrijų taryba, atstovaujanti 21 tautybės bendruomenėms, kolegija, koordinacinės tarybos, nuolatinė ekspertų grupė.

Departamentas koordinuoja ministerijų, žinybų, savivaldybių darbą, vykdant šalies Vyriausybės patvirtintą Rytų Lietuvos rajonų socialinio plėtojimo 1996-2003 m. programą.

TMID formuoja ir įgyvendina valstybinę ryšių su užsienyje gyvenančiais lietuviais bei išeiviais iš Lietuvos politiką:

 • kaupia informaciją apie užsienio lietuvius,
 • analizuoja lietuvių išeivijos raidą ir jos pokyčius,
 • rengia ir įgyvendina užsienio lietuvių tautinio tapatumo išsaugojimo programas,
 • palaiko ryšius su užsienio lietuvių bendruomenėmis, organizacijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis,
 • kontroliuoja, kaip naudojamos joms skirtos Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1997 m. patvirtino Užsienio lietuvių bendruomenių kultūros ir švietimo rėmimo 1998-2003 metų programą. Ją vykdant pastatyta:

Baltarusijoje
Pelesos lietuvių vidurinė mokykla
Rimdžiūnų vidurinė mokykla lietuvių dėstomąja kalba
Rimdžiūnų kultūros, švietimo ir informacijos centras
Lenkijoje
Lietuvių kultūros centras Seinuose
Punsko kultūros namai Lenkijoje
Rusijos Federacijoje
Sankt Peterburgo lietuvių namai
Tilžės (Kaliningrado sritis) katalikų bažnyčia
Tilžės (Kaliningrado sritis) lietuvių bendruomenės namai
 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos